بایگانی

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای

چالش های جنبش زن زندگی آزادی

چالش‌های درونی جنبش زن زندگی آزادی

نگاهی به سرگذشت شهید قیام محمد قائمی فرد

نگاهی به سرگذشت شهید قیام محمد قائمی فرد

دستاوردهای صد روزۀ جنبش زن زندگی آزادی

بیانیه پنجم فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

‏فراخوان شماره ۳: فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

دو بیانیه مهم کارگری، در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه

موقعیت انقلابی و انقلاب

از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب

اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای: سرکوب و سانسور داخلی، جعل و خبرسازی خارجی

خیزش مردم ایران، انقلابی عظیم و تاریخی

‏اعتصاب در عسلویه و آبادان

از خیزش انقلابی مردم و از  اعتصاب عمومی معلمان و دانشجویان حمایت می کنیم!

تظاهرات و اعتصابات موردی آغازی برای تظاهرات و اعتصابات سراسری – کورش عرفانی

اعتصاب همکاران در پتروشیمی مارون

“چوب الف”ی که حالا دست معلمان است

بزرگترین اعتصاب کارگری در اولین روز کاری ابراهیم رئیسی

ایثارگران نفت + کارکنان رسمی

نگاهی به یک قشربندی نظامی در کارکنان رسمی نفت: ایثارگران

پیام همبستگی همسر جاویدنام علی فتوحی کوهساره با اعتصاب سراسری کارگران

همسر علی فتوحی : اگر چه در آبان با گلوله پاسخ دادند اماصدای حق خاموش شدنی نیست + فیلم

اعتصاب کارگران، همبستگی سراسری برای مطالبات معیشتی یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟

تاریخ اعتصابات کارگری در ایران / از اعتصاب قفقاز تا کارگران نفت

کارکنان رسمی نفت

چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

اتحاد شرط بقا، فارغ از جغرافیا

برنامه ویژه شماره [۱۶۴] – آغاز موج جدید اعتراضات از طریق اعتصابات سراسری – کورش عرفانی

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز و ‌آغاز سال ۱۴۰۰ شمسی

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران