– روز دوشنبه بیستم دیماه همکاران ما در پتروشیمی مارون در اعتراض به سطح پایین حقوق و مزایای شغلی خود دست به اعتصاب زدند و در محوطه شرکت تجمع کردند.

طبق خبر حراست شرکت کارگران اعتصابی را به اخراج تهدید کرده است و کارگران پیگیر مطالبه خود هستند.

یک خواست ما کارگران پیمانی در اعتصاب سراسری مان مطالبه افزایش حقوقها مطابق ارقام ارائه شد ه از جانب خودمان در رده های مختلف تخصصی بود و همانوقت تاکید کردیم که مزد هیچ کارگری نباید کمتر از خطر فقر ١٢ میلیونی اعلام شده باشد.

در این اعتراضات در جاهایی دستمزدها افزایش داشت. در جاهایی هم وعده دادند و عمل نکردند و همکاران ما پیگیر مطالباتشان شدند.

بدین ترتیب از مقطع اعتصابات سراسری ما تا کنونی اعتراض به خلف وعده های داده شد، اعتراض علیه بساط پیمانکاران چپاولگر با خواست دائمی شدن استخدام ها ، اعتراض برای افزایش دستمزدها و پرداخت بموقع آن، و اعتراض علیه عدم ایمنی محیط های کار و سطح پایین استاندارد زیستی و کاری از جمله موضوعات اعتراضات ما در بخش های مختلف بوده است.

ما کارگران نفت پیگیر مطالباتمان هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)