بایگانی

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

مقصر کیست؟ انسان، سیستم یا ساختار؟

قانون جنگل، داروینیسم، نئوالیبرلیسم و کرونا

فاجعه ای که تبعات یکسانی ندارد

گم کردن سوراخ دعا: حکایت Covid-19 و عاشقان بی‌طرف طبیعت

آیا فاجعه کرونا ما را به دنیای بهتری برای زیستن رهنمون خواهد کرد؟

کرونا و اقتصاد سیاسی سلامت در ایران

کووید ۱۹ و آوار دوباره آزار‌های نژادستیزانه

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

مجموعهء مقالات به انگلیسی از سایت “New Politics” در تجزیه و تحلیل اجتماعی و سیاسی کوید-۱۹

کمون پاریس در مقابله با بحران‌ها چه درسی برای ما دارد؟

کرونا، ادارۀ شورایی و حق خودگردانی [باضافهء گزارشی از سه روز فعالیت کمیتۀ محلات روستای “نوره” …

دست‌هایتان را بشویید، زیرا دست‌های بشر آلوده است، آلوده به قتل درختان و نابودی جنگل‌ها، کشتار

انتشارِ ویروس‌گونه: کووید ۱۹ در زیست‌بوم اخبار ساختگی

مهاجران افغانستانی و بحران کرونا

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمی‌دهد

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست فاجعه جهانی کرونا نشانه شکست و درماندگی نظام سرمایه داری

چه اندازه هزینه برای سرعقل آمدن دولت و حاکمان جمهوری اسلامی کافیست؟ این شرایط نیازمند تغییر است!

چرا از مرگ می‌ترسیم؟

تأثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

جمهوری اسلامی فرزندخوانده جماهیر شوروی

جلوه هایی از مقاومت فرهنگی مردم در مقابل کرونا

اهمیت فعالیت‌های گروهی در زمان کرونا!

مشکل بنیادین سلطه‌ی غاصبانه‌ی خامنه‌ای و نیز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران است

گروگان‌گیری ۸۰ میلیون نفری – ۲

چرا فمینیست و سوسیالیست هستم

دو سوال از آقای خامنه‌ای و مشاوران ایشان در ارتباط با سخنان روزهای اخیر

بیماری واگیردار اجتماعی – ترجمه مطلبی از وبلاگ چوانگ