صفحه‌ی ویژه‌ی

phatami

فعال سیاسی-اجتماعی که اجرای اصول آمده در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را کلید ورود به دنیای دمکراسی میدانم.

صفر امتیاز ?