صفحه‌ی ویژه‌ی

نخل احمدی مهدی

آخرین مطالب :


خدا رو شکر که سرمون بلنده


کرونا و راهبردهای حکومت داری

بقاء مردم یا بقاء نظام


اهل سنت فی نفسه منتقد یا مخالف قلمداد شدند

آخرین نظرات توسط نویسنده نخل احمدی مهدی

    نطری یافت نشد.