صفحه‌ی ویژه‌ی

اعظم بهرامی

آخرین مطالب :


افزایش دماى زمین حتی به اندازه ی نیم درجه ی دیگر


افزایش دمای زمین حتی نیم درجه ی سانتیگراد

اسیب های مهاجرت غیرقانونی بر زنان و کودکان (بخش یکم)

لیلای من

آخرین نظرات توسط نویسنده اعظم بهرامی