بایگانی

سلسله بحث‌های بی‌نهایت‌گرایی – قسمت (۲) – دکتر کورش عرفانی

جستجوی بیهوده‌ی دمکراسی در ایران بدون فکر و رفتار دمکراتیک- دکتر کورش عرفانی

سلسله بحث‌های بی‌نهایت‌گرایی – قسمت (۲) – دکتر کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: سناریوهای پساترامپی مذاکره‌ی ایران و آمریکا و نتایج آن

سلسله بحث‌های بی‌نهایت‌گرایی – قسمت (۱) – دکتر کورش عرفانی

تحزب در شرایط فروپاشی نظام حاکم – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی فراگیر: شیوه‌ی ارائه‌ی بحث یک جهان‌بینی نوین – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی فراگیر: ضرورت ورود به بحث یک جهان‌بینی نوین – دکتر کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: ضرورت انتقال مدیریت کشور در آستانه ی آغاز روند فروپاشی حکومت

روند فروپاشی در ایران: چشم انداز و راه برون رفت

پاسخ به پرسش‌ها درباره ی بحث ایدئولوژی و جهان بینی – دکتر کورش عرفانی

رابطه‌ی تحزب با جهان بینی – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی فراگیر: فایده‌ی جهان بینی چیست؟ – بخش ششم – دکتر کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: درس های تحولات جهانی در سال ۲۰۲۰ برای بشریت

ثبت آموزه‌های ۲۰۲۰ در تاریخ :کورش عرفانی، ۱۲ دی ۱۳۹۹ – ۱ ژانویه ۲۰۲۱

برنامه‌ی فراگیر: فایده‌ی جهان بینی چیست؟ – بخش پنجم- دکتر کورش عرفانی

بی نهایت گرایی: فلسفه ای برای تغییر کورش عرفانی، ۷ دی ۱۳۹۹

جهان بینی پویا: ابزار شکستن شرایط یک جهان ایستا- دکتر کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: پایان سال ۲۰۲۰ و آغازی متفاوت برای ایران و جهان

برنامه ی فراگیر: فایده ی جهان بینی چیست؟ – بخش چهارم – دکتر کورش عرفانی

برنامه ی فراگیر – فایده ی جهان بینی چیست؟ – بخش سوم – دکتر کورش عرفانی

در نبودِ شهروند تغییر سیاسی یا نخواهد بود یا راه به جایی نخواهد برد؟ – دکتر کورش عرفانی

چرا توده ها به روشنفکران و کنشگران توجه نمی کنند؟ – دکتر کورش عرفانی

برنامه ی فراگیر- دکتر کورش عرفانی : فایده ی جهان بینی چیست؟ بخش دوم

برنامه کاوه آهنگر: تدارک میز مذاکرات احتمالی در آمریکا و ایران و چشم انداز آن

برنامه ی فراگیر- دکتر کورش عرفانی : فایده ی جهان بینی چیست؟ بخش یکم

برنامه کاوه آهنگر: نابسامانی حکومتی در ایران و برانگیخته شدن طمع بیگانگان نسبت به کشورمان

سرمایه‌داری جهانی، “دولت جهانی” و بحران کرونا

کسب آمادگی برای ورود به فاز جدید بحران کرونا در جهان و ایران

برنامه کاوه آهنگر: وقتی سپاه حافظ نظام به قاتل نظام تبدبل می شود