بایگانی

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

گامی تازه در نقد مارکسی

سال‌گرد درگذشت کارل مارکس!

کارل مارکس: درباره‌ی جنگ

صد و هفتاد و سومین سالگرد انتشار “مانیفیست حزب کمونیست”

مفهوم الغای کار در «گروندریسه» مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

سفری کوتاه به کتابنامه‌ی مارکس

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

گامی تازه در نقد مارکسی

نقدی بر نقد برنامه گوتا

درباره‌ی «دفترهای فناورانه»‌ی مارکس

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

گامی تازه در نقد مارکسی

کمونیسم مارکس / پراکسیسی که هنوز در اسارت فلسفه است، و تفسیر متفاوت آلتوسر از فلسفۀ طبیعتِ اپیکور

کمونیسم مارکس / فصل اول: موش کورِ تاریخ در هیئت مارکس جوان*

جشن الغاء سرواژ، مسکو، ۱۸۶۱

کارل مارکس و چشم انداز انقلاب در جوامع پیشاسرمایه‌داری

کارل مارکس درباره‌ی پرودون

سه گفت‌وگو با کارل مارکس

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

درآمدی بر مفهوم «شیئیت» در منظر مارکس

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کارل مارکس – فریفتاری سرمایه‌ی بهره‌‌دار

از تعینات ‘بازتابی’ و تعینات ‘مفهومی’ تا ‘ایده’

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

مارکس پس از کورنای

برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس