بایگانی

انتشار کتاب “درباره‌ی گروندریسه – مجموعه مقالات و درس‌گفتارها”

انسان‌ باوری مارکس برای امروز

کارل مارکس و نقد

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

مارکسِ روزنامه‌نگار: مصاحبه‌ای با جیمز لدبیتر

دانیل بن‌سعید، فروکاستِ مبارزۀ طبقاتی به مبارزۀ حزبی*

دیکتاتوری حزب بلشویک، سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری  بر کارِ مادی*

آنارشیسم، محصول و مدافع اقتصاد مانوفاکتوری و کارگاهی است

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

گامی تازه در نقد مارکسی

سال‌گرد درگذشت کارل مارکس!

کارل مارکس: درباره‌ی جنگ

صد و هفتاد و سومین سالگرد انتشار “مانیفیست حزب کمونیست”

مفهوم الغای کار در «گروندریسه» مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

سفری کوتاه به کتابنامه‌ی مارکس

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

گامی تازه در نقد مارکسی

نقدی بر نقد برنامه گوتا

درباره‌ی «دفترهای فناورانه»‌ی مارکس

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

گامی تازه در نقد مارکسی

کمونیسم مارکس / پراکسیسی که هنوز در اسارت فلسفه است، و تفسیر متفاوت آلتوسر از فلسفۀ طبیعتِ اپیکور

کمونیسم مارکس / فصل اول: موش کورِ تاریخ در هیئت مارکس جوان*

جشن الغاء سرواژ، مسکو، ۱۸۶۱

کارل مارکس و چشم انداز انقلاب در جوامع پیشاسرمایه‌داری

کارل مارکس درباره‌ی پرودون

سه گفت‌وگو با کارل مارکس

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟