بایگانی

کارل مارکس درباره‌ی پرودون

سه گفت‌وگو با کارل مارکس

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

درآمدی بر مفهوم «شیئیت» در منظر مارکس

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کارل مارکس – فریفتاری سرمایه‌ی بهره‌‌دار

از تعینات ‘بازتابی’ و تعینات ‘مفهومی’ تا ‘ایده’

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

مارکس پس از کورنای

برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس

مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب

نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی» نوشتۀ کارل مارکس ترجمۀ محسن حکیمی

فریدریش انگلس، ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰−۵ اوت ۱۸۹۵

فریدریش انگلس و میراث ماندگار او: به‌مناسبت دویست‌سالگی انگلس

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

سیر تکوینِ کاپیتال: در پرتو مکاتبات مارکس و انگلس

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

وداع با انسانیت!چطور می‌توان آرامشِ خیال را خرید؟

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس

مبانی جامعه پساسرمایه داری در «سرمایه» مارکس

کارل مارکس و دیالکتیک رهایی «پرومته‌ی در زنجیر»

محیط زیست و سوسیالیسم: شورش علیه انقراض

کارنامه ملی: مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

فهم طبقه – تلاش برای دست‌یابی به یک رویکرد تحلیلی یک‌پارچه

ناکارآیی تئوری کارل مارکس