بایگانی

«دست درازی» طرحی از ایمان رضایی

«رئیسی، چین و روسیه» طرحی از ایمان رضایی

«ما و دیکتاتور» طرحی از ایمان رضایی

آبان ادامه دارد – طرحی از ایمان رضایی

«ابراهیم رئیسی، از فرشته مرگ تا فرشته نجات» طرحی از ایمان رضایی

غده سرطانی به نام طالبان – طرحی از ایمان رضایی

دیوار را بشکن – طرحی از ایمان رضایی 

کابوس‌های دیکتاتور – طرحی از ایمان رضایی

خوزستان – طرحی از ایمان رضایی

تلاش انگشت شصت – طرحی از ایمان رضایی

قدرت کارگر – طرحی از ایمان رضایی

نه به #انتخابات‌۱۴۰۰ – طرحی از ایمان رضایی

“جمهوری اسلامی فرزندانش را می‌بلعد” – طرحی از ایمان رضایی

برای اسماعیل خویی – طرحی از ایمان رضایی

ماجرای ابراهیم: رد خون – طرحی از ایمان رضایی

«آتش افروز منطقه» طرحی از ایمان رضایی

«تنها در میدان» طرحی از ایمان رضایی به مناسبت روز آزادی مطبوعات 

«برای کردیا مولانی» طرحی از ایمان رضایی

«مانع اصلی» – طرحی از ایمان رضایی

طرحی از ایمان رضایی – نه به جمهوری اسلامی

مُرده بر دار – طرحی از ایمان رضایی

۲۳۳ اعدام در سال کرونا – طرحی از ایمان رضایی

بهنام محجوبی: «من در امین‌آباد افول انسانیت را دیدم» – طرحی از ایمان رضایی

«جنگ با آزادی بیان» – طرحی از ایمان رضایی

«در پناه اسلام» – طرحی از ایمان رضایی

طرحی از ایمان رضایی در واکنش به اعدام «نوید افکاری»

«ماشین عدالت جمهوری اسلامی» – طرحی از ایمان رضایی

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه (جهان بدون شکنجه) – طرحی از ایمان رضایی

احکام سنگین برای معترضان بازداشتی آبان‌ ۹۸ – طرحی از ایمان رضایی

انتقام سخت – طرحی از ایمان رضایی