صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

آخرین مطالب :

آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟


گزارش آکسفام از بحران‌ها و تبعیض‌های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه‌داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی‌شود!


به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!


قاسم سلیمانی و تولدیک امامزاده جدید؟!


معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!

شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش‌ها!


سخنی پیرامون صورت‌بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط»


امان از« دازاین» انسان ها!


یادداشت پنجم و یک جمع بندی از هفت روزی که ایران را تکان داد!


یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی و قلمرزائی توسط قیام و جنبش جوانان در جریان است!


یادداشت روز سوم: ورود جنبش به فاز دوم و چالش‌های پیشاروی آن


یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!


نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوان در دو پرده!


به بهانه قتل ابوبکر بغدادی: قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشور نزده و قانونی» خشونت!


پارادوکس روندهای توسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟


بن بست و فازجدید و خطرناک بحران!


آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل (در موردایران) می توان گفت


لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!

تحلیلی از دو رویدادمهم: حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! چه خبراست؟! و نگاهی به اهداف گسترش حملات اسرائیل

نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!


تله دوگانه کاذب «شوراهای سراسری و مجلس مؤسسان»!


چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن!


سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!


خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!


شکار جاسوسان یا نمایش اقتدار کاذب؟


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!


دل پیچه‌های یک بحران!


دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.