صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

آخرین مطالب :


دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!

برند«چپ» و نشست کلن!

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!

برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!


به پاس احترام به اندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه انسان و حفظ تمدن او نیاسود!

کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!

جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!

احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی!

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخملباف بر دوصندلی مقابل هم بوجودآورد!


چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان

عقب نشینی های مهندسی شده؟

نگاهی به چهاررویکرد و چندنکته!

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)

اولین عقب نشینی؟

و این بار فاضلاب خواب ها!

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!- بخش اول

پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟

چرا ترامپ ،اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

ترامپ و زلزله سیاسی!

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!

رویکردتازه و خطرناک”حکومت اسلامی!

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر در یک گفتگوی کتبی*

خامنه ای و نعل وارونه زدن

انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!


آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل از طوفان؟

به بهانه عذزخواهی مزورانه دولت اسپانیا از کاتالان ها!

سودای جدیدخامنه ای!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.