صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!


دل پیچه‌های یک بحران!


دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا


آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه‌ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟

پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*


به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟

آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!

سرمایه داری و بحران زیست محیطی، پیش خورکردن آینده و عاملیت نسل های جدید!

پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!

طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!


به بهانه استعفاء و بازگشت ظریف: بحران در فرایندبازتولیدقدرت!

نگاهی به ببانیه اخیررضاپهلوی: «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟


نه یک نبرد که گستراندن و تکثیر نبردها! (نه یک هفت تپه بلکه هفت تپه ها)

بحران ونزوئلا و فرجام ناگزیرمدل سوسیالیسم سازی از بالا

وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود!


ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!

نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟

کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها

آنتونیونگری* و حلقه مفقوده تحلیل؟

کوتاه: پیرامون نظرات و پژوهش چند اقتصاددان معروف در باره ریشه های اقتصادی جنبش جلیقه زردها*

جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل!


اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

اگر ف.م .سخن به مشاوررضاپهلوی منصوب می شد!


رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا، پی آمدها و چشم اندازبحران سرمایه داری؟

شکاف بین حوزه و خامنه ای و مهره هایش؛ زمین لرزه ای در ارکان قدرت!

با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟

قدرت بحران و بحران قدرت! به مناسب قتل فجیع جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است

جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.