صفحه‌ی ویژه‌ی

پژواک کوکبیان

پژواک کوکبیان دارای مدارک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف، MBA از کانادا، فوق لیسانس و دکترای اقتصاد تجارت جهانی و فاینانس از دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا است.

آخرین نظرات توسط نویسنده پژواک کوکبیان

    نطری یافت نشد.