صفحه‌ی ویژه‌ی

فرخ حیدری

مهندس فرّخ حیدری ساکن امریکا، زندانی سیاسی دهه شصت و از فعالین سیاسی و حقوق بشری در تبعید میباشد.

آخرین مطالب :


دمپایی زندان!


شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد


قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها


«لاله های واژگون» ۶۷ از شهر گلها


قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!


چهار رفیق شفیق!


مریم در مقابل هیئت مرگ!


هفت سال در صف اعدام!


شما جنایتکارید!


مادران میدان مایو و مادران مبارز میهن ما


یوسف های گم گشته و هرگز بازنگشته!


اینجا اوین است!


تانگوی اتمی اوباما با اونا!


نسل کُشی در سکوت!


خانوادهِ رنج و رزم و آزادی


بریده باد…!


پشت همین پیچ میرسیم!


آندرانیک و رویای آبی عشق و آزادی


من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد!

دانشجوی چریک سیاهپوش!


دهه فجر و یک عمر زجر!


اولین خاطره از “شانزده آذر” در دانشگاه


آیا چوبه های دار و جوخه های مرگ بیشتری در راه است؟


شنود، سکوت، مماشات

وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است!


وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است!

مشایی، “کلک مرغابی” احمدی نژاد؟

نوروز همراه با یک زندانی محکوم به مرگ!

زندان و زنان خبیث!


مگر “حضرت آیت الله” چه بدی در حق ما کرده!

آخرین نظرات توسط نویسنده فرخ حیدری