بایگانی

«انحطاط» – اثر ارسالی از آزاد مهاجر

خامنه‌ای و رئیسی – طرحی از ستاره گلپایگانی

«سوخت رایگان ایران در لبنان» – طرحی از ستاره گلپایگانی

طرحی از ستاره گلپایگانی

طرحی از ستاره گلپایگانی

“ریال در ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“حکومت ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“فیلترینگ در ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

بحران روغن در ایران – طرحی از ستاره گلپایگانی

“ایران …” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“جو امنیتی” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“دولت ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“زندان در ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

طرحی از ستاره گلپایگانی در واکنش به گرانی برنج در ایران

طرحی از ستاره گلپایگانی – “زن در ایران”

طرحی از ستاره گلپایگانی – جمهوری اسلامی در سودای بلعیدن جهان

«بنزین و مالیات مردم در ایران» – طرحی از ستاره گلپایگانی

“طرح صیانت” – طرحی از ستاره گلپایگانی

“حجاب اجباری” – طرحی از ستاره گلپایگانی

«دست درازی» طرحی از ایمان رضایی

طرحی از ستاره گلپایگانی – “رئیسی: ناهار خوردی؟”

“دادرسی رئیسی و خامنه‌ای” – طرحی از ستاره گلپایگانی

ناهید شیرپیشه – طرحی از ستاره گلپایگانی

«رئیسی، چین و روسیه» طرحی از ایمان رضایی

“وضعیت ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

گوهر عشقی – طرحی از ستاره گلپایگانی

دو کارتون از ستاره گلپایگانی

چند طرح و کارتون از ستاره گلپایگانی

چند طرح و کارتون از فهیمه علوی

نمایش کوییر در انیمیشن‌های سریالی برای کودکان و نوجوانان