بایگانی

ناسیونالیسم ایرانی، بازبینی مجدد (از کتاب کشف ایران؛ تقی ارانی و جهان‌وطنی رادیکال)

مقاومت در برابر جرم دولتی

هنر نامرئی‌کردن استعمار: نگاهی دیگر به رخدادهای عراق

شکست سیاست فرهیختگی: نگاهی گذرا به ادوار معاونت فرهنگیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال رویاهایِ خطرناک

فیفا و تبعیض جنسیتی علیه زنان ایران؛ «بازیِ جوان‌مردانه» در ورزشگاهِ مردانه

چپ و پیکار برای دموکراسی در ایران

به‌سوی یک سیاست ترقی‌خواه در خاورمیانه: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با ژیلبر آشکار

پیش‌روی آرام زنان به‌معنای دست‌کشیدن از سیاست رسمی نیست: گفتگوی پروبلماتیکا با فاطمه صادقی

بازاندیشیِ معضل جنسیتی امکانات سیاسی جدیدی را به وجود می‌آورد: گفتگوی پی‌یر شَیّان با جودیت باتلر

بازخوانی جریان‌های چپ در دوران مشروطه: گفتگوی مهسا علی‌بیگی با محمدحسین خسروپناه

یک فرصت تاریخی: مصاحبه‌ی «ترنسفورم» با الکسیس تسیپراس

مهاجرین و شکنندگی‌های دمکراسی اروپایی: چگونه مسئله‌ی مهاجرت، تعارض‌های وضع موجود را افشا می‌کند …

اسلام و ناسیونالیسم: تداوم‌ها و تناقض‌ها

باشلار و مفهوم «پروبلماتیک»

ایده‌هایی برای پراکسیس سیاسی

هانا آرنت، صهیونیسم و نقد دولت-ملت: درباره‌ی کتاب «نوشته‌های یهودی» اثر هانا آرنت

دیالکتیکِ ماتریالیستی لوفور

چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم

پروبلماتیک چیست؟

پرویز؛ قواره‌ای خارج از قاعده

علوم اجتماعی در ایران: از تثبیت تا افول

مسئله‌ی کشفِ حجاب در دوران پهلوی اول: شکست یک مداخله

تکلم هگل به فارسی: بررسی تحلیلی-تاریخی آثار مربوط به هگل در ایران

حاکم و محکوم در اندیشه‌ی سیاسی ایران باستان

نوشتار به‌مثابه‌ی عمل جراحی

مواجهه‌ی نقادانه با سنت

ادبیات چه می‌تواند بکند؟