بایگانی

باز هم انگشت اتهام را به‌سوی زنان آزار دیده گرفته‌اید

برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان خشونت علیه زنان [پانزده: “من هم”؛ برنده یا بازنده؟]

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

مردانگی‌های جدید و خشونت یقه‌سفید

روایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند

فضایی ایجاد کنیم تا همۀ زنان روایت‌گر آزار باشند

هشت ماه جنبش MeToo در ایران

بعضی از انتقادات به جنبش افشاگری، برای سرکوب زنان است

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

چگونه شبکه‌های اجتماعی شکل جدیدی به فمینیسم دادند؟

اعتراض جمعی از کنشگران حقوق زنان و هنرمندان به سلطه‌گری جنسیتی و آزار جنسی

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

واکاوی ابعاد مغفول «من هم» در ایران

زنان در صنعت سینما و آزار جنسی

آزار دیده جنسی چه باید بکند؟گفت و گو با شهرزاد پور عبدالله

روایتی تازه از آزار جنسی در مطبوعات ایران

گفتگو با زهرا مینویی وکیل دادگستری «قانون درباره تجاوز جنسی بازدارنده نیست»

نقدهای جودیت باتلر به جنبش «من هم»