صفحه‌ی ویژه‌ی

Komite.sazmandeh

کمیته عمل سازمانده کارگری، کمیته‌ای متشکل از پیشروهای کارگری در داخل کشور است و مشخصاً در حوزۀ جنبش کارگری و سپس در سایر جنبش‌های اجتماعی به شکل مخفی در داخل کشور فعالیت و دخالتگری می‌کند.

آخرین نظرات توسط نویسنده Komite.sazmandeh

    نطری یافت نشد.