در مطلب قبلی اشاراتی کردم به سیر تاریخی نبرد دو نیروی ضد بشری سرمایه داری کهنه یعنی دین سالاری (خداشاهی و شاهِ خدایی) و سرمایه داری جدید یعنی غیر دین سالاری (کاپیتالیسم و…)، اینکه این نیروی ضد بشری قرن ها است بر سر دست یافتن بیشتر بر سر منابع محدود سه گانه (قدرت و ثروت و موقعیت) در جنگ هستند (جنگ اباطیل)، یکی از منابع محدود، دسترسی به زن است، در این رقبات بی رحمانه و وحشیانه، عارضه مهمش بی عدالتی جنسی است، اکثریت مردان مجرد فقیر از دست یابی به زن در حالت آزادانه و کم هزینه و مطمئن در محدودیت و بلکه محرومیت طولانی مدت هستند، همچنان فرادستان و اربابان زر و زور از قبیل لات ها، سرمایه داران کاپیتالیستی، آخوندیست ها و… می خواهند حرامسرها و شهوت خانه هایشان برقرار شوند، توحشی می بینیم به بهانه طرفداری حقوق زنان، پشت صحنه پلشتی است برای کنترل و دسترسی به زن بعنوان یکی منابع محدود سه گانه.

فعلا تا فرصت شود داستان زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری ادامه دهم یک توصیه برای زنان و دختران دارم، که فریب حرامیان دین سالار و غیر دین سالار (لات ها، کاپیتالیست ها، آخوندیست ها و…) نخورید، حال این جنبش بزرگ را به راه انداخته و تا حدی به آزادی رسیده اید، در دام حرامیان زن باره و دختربازه و خانم باز نفتید، دقیقا آخوندیست های پان اسلامی می خواهند این تهمت هرزگی و برهنگی را بهانه کنند برای همراه کردن کم اطلاع های مانند والدین و متاهلان و جاهلانی که قرن ها پشت در پشت این نیروی های ضد بشری فریب خورده اند، کار دشواری نیست، اتفاقا ابتکار عمل اصلی این موفقیت در دستان زنان است، پیشنهاد تک دوستی (به شکل های مختلف از ازدواج تا دوستی، چه موقت و چه دائم یا محدود و به هر اسمی رسمی و اما با رعایت تک  با هم بودی) چه رسمی و چه غیر رسمی، فقط و فقط دختران و زنان مجرد این نکته رعایت کنند که برای تن و جان و روح و شرف خود ارزش قائل شوند و تک دوستی را رعایت کنند، یکی از رموز موفقیت و تکمیل این جنبش همین است.

این قدرتی که دختران و زنان مجرد دارند همین است، چرا که طی سده ها و هزاره ها است نیروهای ضد بشری ظلم و جنایت های بسیاری کرده اند تا انحصار و کنترل و فساد و توحشی هرزگی را داشته باشند و توده اکثریت مردان مجرد محروم کنند، توحشی روزی به اسم دین خدا و روزی به نام دیگری رواج می یابد و هدفش گرفتن یکی منابع محدود سه گانه است و تدوام توحش نقض بدیهیات اولیه حقوق بشری.

دختران و زنان مجرد بدانند بی عدالتی جنسی یکی از عوارض توحش سرمایه داری دین سالاری و غیر دین سالاری است. ظلم و جنایت محرومیت جنسی مردان مجرد تنها یکی از چندین پدیده ضد بشری استثمار طبقات و اقشار فرودست و فقیر است و یکی از راه های کنترل مردم معمولی وسرکوب آزادی خواهان.

سرمایه داران دین سالاری و غیر دین سلاری با تصاحب منابع سه گاه و امپراتوری رسانه ای و مراکز نظامی و انتظامی و اقتصادی اجازه فعالیت منتقدان مستقل نمی دهند، سرکوب آزادی بیان و محدود کردن منتقدان مستقل برای همین است. اگر بتوانند با تهمت و رعب و وحشت افکنی و گرنه با تروریسم و زندان اعدام و شلاق و… یکی از بهانه همیشگی شان نیز اهانت به مقدسات است، یکی دلایلی که امثالهم اهانت به ادیان و مذاهب مختلف انجام نمی دهم و به دیگران توصیه نمی کنم همین است، آنها منتظرند که بهانه به دست بدهند تا دوباره مردم به آن نظامات ضد بشری در دام گرفته و اسیر کنند. توحش بی عدالتی جسنی سابقه چند هزار ساله دارد.

از طرفی کارنامه ننگین و پر ظلم و جنایت و فساد استثمارگران دین سالار و غیر دین سالار ضد بشری این قدر سنگین و پلشت هست و کافی است این ها افشاگری شود، نیازی نیست الفاظ رکیک کرد و یا با کارهیا نمایشی مانند سوزاندن کتاب و… واقعا نیازی نیست به این کارها. کافی است افشاگری شود و در حالی اکثریت مردم ناپیرو شده اند و دیگر پایگاه اجتماعی ندارند.

تا زمانی میلیون ها تن مرد مجرد تنها است و برخی از زن های مجرد اشتباه کنند و فریب لات ها و آخوندیست ها و پان های دینی و پان مذهبی و پان قومی و کاپیتالیست های هرزه و زن باره بخورند این انقلاب اجتماعی پیروز نشده است.

زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری، چرا این گونه انتقاد می کنم؟

فهرست لینک های مهم

رفع سوءتفاهم چندباره درباره اصطلاح “کشور و ملت اسرائیل” و استانداردهای دوگانه و مبنای حقوق بین الملل

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009370

 

فحش جنسی (ناموسی) به زنان و مردان خانواده مبارزان آزادی خواه و دموکراسی خواه، اهانت و حمله روانی است و عملی ضد حقوق بشری

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009364

 

مگنا کارتا پیشنهاد مصالحه ملی برای جلوگیری از انقلاب سخت، آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟، انواع دیکتاتوری، (نامحدود زمانی، مادام دالعمر، دوره ای و…)، بروزرسانی و تصحیح اشتباهات، چند نکته درباره مطالب گذشته سعی دارم خلاصه وار بگویم، درباهر سوال “آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009311

 

اندک سوگ نامه ای برای روزگار مستمر قربانی شدن مردم ایران!، پیشنهاد برخی موارد همبستگی برای گذار به فرمانروایی مردمی

بدرود

 

شورش کور نه!، درباره چگونگی بازخیزش و تدوام انقلاب مردمی؟، ابهام زُدایی، راه میانه؟

باز خیزید ای مردم ایران، شهریور شود ماه پایان دهی به خودکامگی، هر که به توان خود- هر چند اندک بگمانید، ولی دریا هستید گر به هم پیوندید- همبستگی و خیزش از برای برپایی فرمانروایی مردمی و دادگری، جوان و پیر و مرد و زن و زندگی و آزادی، و پاسداری از میهن و آرمانی جان فشانی قهرمانانتان، از آغاز پدیداری سرزمین نیاکانی تا اکنون و آینده همیشه…

امید و تلاش همواره بایست داشته باشیم، ناامیدی از شکست های به ظاهر، تسلیم در برابر نابودی است، هر شکستی پشتوانه پیروی بزرگ رت است، از تلاش نبایست ایستاد برای نیکی.

 

فهرست مطالب گذشته و لینک ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)