شورش کور نه!، درباره چگونگی بازخیزش و تدوام انقلاب مردمی؟، ابهام زُدایی، راه میانه؟

بارها گفتم و دیگران گفتند، آنهایی که به دنبال مقام و منفعت شخصی نبودند، باز کردن دوباره حفره امیتی به کشور نه از ظنر امثالهم! هنوز مردم شهرهای مرکزی و شرقی و جنوبی(عمدتا فارسی زبان) … ادامه خواندن شورش کور نه!، درباره چگونگی بازخیزش و تدوام انقلاب مردمی؟، ابهام زُدایی، راه میانه؟