اندک سوگ نامه ای برای روزگار مستمر قربانی شدن مردم ایران!، پیشنهاد برخی موارد همبستگی برای گذار به فرمانروایی مردمی

آنچه توان مردم می کاهد، فشارهای روحی است، بنا بر قولی، استرش و فشار روحی می تواند با ۷۰% قوای عقلی کاهش دهد، یعنی اگر کسی آی کیو اش (IQ)در حد نرمال ۱۰۰% باشد در … ادامه خواندن اندک سوگ نامه ای برای روزگار مستمر قربانی شدن مردم ایران!، پیشنهاد برخی موارد همبستگی برای گذار به فرمانروایی مردمی