زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری، چرا این گونه انتقاد می کنم؟

پس چند دهه فراز و نشیب اندیشه ورزی، به اقتضای طبیعت انسانی بارها مرتکب اشتباه شدم، امثال ما مردم معمولی، از بدو کودکی در معرض تعلیم و تربیت ایدئولوژی ها و عقاید مختلف هستیم، نخست … ادامه خواندن زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری، چرا این گونه انتقاد می کنم؟