بایگانی

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی تبریز

زندان مرکزی تبریز

اعدام دو زندانی در تبریز

سیر تاریخی مجازات اعدام از پیشاقانون تا جمهوری اسلامی (مقاله سوم)

زندگی زیر سایه مرگ

اعدام یک زندانی فقیر به اتهام مواد مخدر در بندرعباس

اعدام یک زندانی در زندان گوهردشت، دو اعدام در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

زندان رجایی شهر کرج

اعدام دست‌کم یک زندانی در رجایی شهر کرج

منصور یوسف‌زهی

اعدام یک زندانی بلوچ در بندرعباس

توقف حکم اعدام محمد قبادلو

برای خورشیدی که از بالای چوبه‌ی دار طلوع نکند؛ آنجلا دیویس و زندانیان سیاسی

استمرار اعدام ها در زندان مرکزی کرج در سکوت خبری

اسماعیل کچلانلو

اعدام یک زندانی در ماکو

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

اعدام چهار زندانی بلوچ، ازجمله دو برادر در کرمان

اعدام سه زندانی از جمله دو برادر در کرمان

اعدام دستکم هشت زندانی در زندان های مرکزی کرج، اراک، قزوین و خلخال/یکی از آنها پدر سه فرزند بود

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام چهار زندانی ازجمله دو برادر در کرج

سیر تاریخی مجازات اعدام از پیشاقانون تا جمهوری اسلامی (مقاله دوم)

اعدام

اعدام سه زندانی در اراک

زندان خلخال

اعدام یک سرباز در خلخال

زندان مرکزی قزوین

اعدام یک زندانی در قزوین

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام شش زندانی دیگر در زندان مرکزی کرج

اعدام حداقل چهار زندانی در یک روز در زندان مرکزی کرج

اعدام حداقل دو زندانی در زندان های مرکزی کرج و بروجرد

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام شش زندانی دیگر در زندان مرکزی کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

زندان مرکزی همدان

اعدام دو زندانی در همدان

یک اعدام دیگر در زندان مرکزی اصفهان

زندان سلماس

اعدام دو زندانی در سلماس