بایگانی

دگردیسی‌های خدا

نقش پویایی خواست‌ها

از بت‌واره‌‌پرستی کالا تا عزمِ غایت‌شناختی

نقدی به مقاله ی جنبش انقلابی و مبارزه ی طبقاتی – کمال خسروی

جنبش انقلابی و مبارزه‌ی طبقاتی

کارل مارکس و نقد

قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

بهار رزمندگان، پاییز ستمگران

بهار رزمندگان، پاییز ستمگران

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی

شورا: شکل در مقام محتوا؛ پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

خیزش‌های امروز، انقلاب فردا

مزد و تورم

مبارزه‌ی طبقاتی و سوسیالیسم

کالای «نیروی کار»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

گفتگوی سایت «دموکراسی رادیکال» با کمال خسروی

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی

فریفتاری وارونگیِ واقعی

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

ذات، پدیدار، فرانمود

کارل مارکس

گامی تازه در نقد مارکسی

تاوان فاجعه‌ی کرونا

خیزش‌های امروز، انقلاب فردا

نامه‌ای از زندان به سوفی لیبکنشت

کمال خسروی: گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

روشنفکران و کارگران