بایگانی

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: راهکارهایی برای کنشگران در شرایط کنونی کشور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – اهمیت یک مدیریت جدید بر کشور برای نجات ایران – کامران مهرپور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – ضرورت برخورد سازمان یافته با مبارزات سیاسی -کامران مهرپور

به سوی ایران آباد – چگونه از مثال کنونی افغانستان برای درک آینده‌ی ایران استفاده کنیم/ کامران مه …

برنامه به سوی ایران آباد – درس‌های فاجعه‌ی افغانستان برای مبارزات مردم ایران

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: نقش شهروندان در تحولات ایران و افغانستان – مهندس کامران مهرپور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: تدارک فعالیت‌های مناسب برای شرایط کنونی: قیام جونقان، کووید و اعتصابا …

برنامه به سوی ایران آباد: (شماره ۳) راهنمایی‌های این هفته برای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – راهکارهایی برای شرایط کنونی ایران

برنامه به سوی ایران آباد: (شماره ۲) راهنمایی‌های این هفته برای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی

برنامه به سوی ایران آباد: (شماره ۱) راهنمایی‌های این هفته برای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی [۱۶ جو …

برنامه به سوی ایران آباد: وظیفه کنشگران در شرایط بحرانی کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی

برنامه به سوی ایران آباد: شعار مناسب جنبش‌های اعتراضی: زندگی انسانی، جمهوری ایرانی

برنامه به سوی ایران آباد: تلاش برای آماده شدن جهت بحران بزرگ کم آبی در ایران

برنامه به سوی ایران آباد: ضرورت آمادگی مردمی برای موقعیت سخت پیش‌رو

برنامه به سوی ایران آباد: تدارک همبستگی برای تظاهرات گسترده ی روز کارگر و فراتر از آن : دکتر کورش عرف …

برنامه به سوی ایران آباد: ضرورت برخورد فعال شهروندان با شرایط دشوار معیشتی در سال جاری

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: روش‌های مناسب برای مقابله با اقدامات وطن فروشانه‌ی رژیم [مهندس کامران …

برنامه به سوی ایران آباد: روش‌های برخورد با شرایط کنونی برای پیشبرد جنبش آزادیخواهی

برنامه به سوی ایران آباد: خیزش سراوان و راهکارهایی برای کنشگران

نقدی بر مقاله “وقتی خطاهای محاسباتی می کنیم” – کامران مهرپور