بایگانی

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: هشدارهایی برای زمان پیش از آغاز جنگ – کامران مهرپور و نماشون افشین (س …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: بیدار شویم، قبل از آن که هجوم نظامی و نابودی ایران آغاز شود – کورش عر …

راهنمایی‌های برای پیشبرد موثر مبارزه‌ی مردمی در شرایط کنونی – کورش عرفانی و کامران مهرپور

برنامه به سوی ایران آباد: نکاتی در مورد جنبش اعتراضی کنونی – کامران مهرپور، نماشون افشین

برنامه به سوی ایران آباد: تحلیلی بر اعتراضات کارگران و معلمان در روزهای گذشته – کامران مهرپور و …

برنامه به سوی ایران آباد: تحلیلی بر اعتراضات کارگران و معلمان در روزهای گذشته / کامران مهرپور – ن …

برنامه به سوی ایران آباد: راهنمایی‌هایی کنشگران در روز کارگر – کامران مهرپور – نماشون افشین

یا رژیم می‌ماند یا ایران، انتخاب با ماست! – کورش عرفانی

برنامه به سوی ایران آباد: راهکارهایی برای گسترش موفقیت‌آمیز حرکت‌های اعتراضی در سال جاری – مهن …

برنامه به سوی ایران آباد: بررسی شرایط قشرهای ضعیف اجتماعی در سال جدید – کامران مهرپور، نماشون اف …

برنامه به سوی ایران آباد: ویژه هشتمین سالگرد حزب ایران آباد

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – اهمیت درک شرایط خاص ایران در موقعیت خطرناک جهانی – کامران مهرپور …

برنامه به سوی ایران آباد: تلاش کارگران و بازنشستگان برای پیشبرد اعتراضات صنفی / کامران مهرپور و نما …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – راهکارهایی برای فعال‌سازی مبارزات داخل کشور / مهندس کامران مهرپور …

به سوی ایران آباد – راهنمای مبارزات اجتماعی و صنفی در داخل کشور/ کورش عرفانی – کامران مهرپور ۱ …

برنامه‌ی به سوی ایران‌آباد – حرکت معلمان و ضرورت تداوم، گسترش و پیوند آن با حرکت‌های دیگر – …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – ضرورت باور به نیروی خود برای تشکیل قدرت مردمی و تهاجم به رژیم – ک …

برنامه‌ی به سوی ایران‌آباد: پیوند حرکت معلمان، بازنشستگان، دادگستری و سایر قشرها برای نجات کشور &# …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – برای دوران سخت در راه تدارک مقاومت و اعتراض لازم است – مهندس کامر …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: ضرورت پیوند حرکت بازنشستگان و معلمان با اعتراضات سایر اقشار جامعه – …

برنامه به سوی ایران آباد – اهمیت ادامه و پیوند خوردن جنبش‌های اعتراضی و صنفی در ایرانی – مهند …

برنامه به سوی ایران آباد: حرکت معلمان در ایران و توان آن برای تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی – مهندس …

برنامه به سوی ایران‌آباد: قیام مردم اصفهان و درس‌های آن برای سازماندهی آینده‌ی حرکت-کورش عرفانی ، …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: راهکارهایی برای مدیریت و گسترش اعتراضات مردم در اصفهان و سراسر کشور &#۸۲۱ …

بررسی شرایط ایران در آستانه‌ی فروپاشی عمومی / کامران مهرپور – نماشون افشین

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: ضرورت توجه به شرایط نزدیک به فروپاشی / کامران مهرپور – نماشون افشین

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: درک ضرورت تحزب برای فردای پر ماجرای ایران – مهندس کامران مهرپور، نما …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: ضرورت وجود حزب برای تامین آینده‌ی یک کشور – مهندس کامران مهرپور، نم …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: اهمیت حرکت‌های جمعی هدفمند و هماهنگ شده برای کسب موفقیت – مهندس کام …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: نقش مهم امروز احزاب در آماده‌سازی فردا