بایگانی

منصور یوسف‌زهی

اعدام یک زندانی بلوچ در بندرعباس

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

اعدام چهار زندانی بلوچ، ازجمله دو برادر در کرمان

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام چهار زندانی ازجمله دو برادر در کرج

https://iranhr.net/fa/articles/5714/

دست‌کم ۵۵ تن در ۲۶ روز اعدام شدند؛ آخرین فهرست معترضان در خطر اعدام و تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جا …

اعدام

اعدام سه زندانی در اراک

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام شش زندانی دیگر در زندان مرکزی کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام شش زندانی دیگر در زندان مرکزی کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

زندان مرکزی همدان

اعدام دو زندانی در همدان

زندان سلماس

اعدام دو زندانی در سلماس

اکبر شه‌بخش (داروزهی)

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

اعدام پنج زندانی «مواد مخدر» در اراک

اعدام

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ فاقد شناسنامه در رودان

زندان مرکزی کرمان

اعدام مخفیانه دو زندانی بلوچ در کرمان

پیمان عرب

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

رشید لوندپور خدری

اعدام دست‌کم یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

خالق خضرزاده

اعدام یک زندانی در بندرعباس

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی کرج

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در کرج

داوود یوسفی و ابراهیم اجلی

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در زندان مرکزی کرج

عبدالله شاهوزیی

اعدام یک زندانی بلوچ در شیراز

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام سه زندانی ازجمله یک شهروند افغانستان در زندان مرکزی کرج

مواد مخدر

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان

عزیز گرگیج

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زندان زابل

اعدام

اعدام اعلام نشده پنج زندانی در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در ساری

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

زندان مرکزی کرج؛ کشته شدن دست‌کم یک تن و انتقال ۱۷ تن به انفرادی برای اعدام

اعدام

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در زنجان