صفحه‌ی ویژه‌ی

شیدرو

نویسنده و مترجم مقیم کلمبیا. یک فنجان چای بی موقع و داستانِ تمام داستانها از نوشته های فارسی و خاطرات روسپیان سودازده من و گزارش یک ادم ربائی اثار مارکز از کارهای ترجمه من است.

آخرین نظرات توسط نویسنده شیدرو

    نطری یافت نشد.