صفحه‌ی ویژه‌ی

roya.rahrovan

آخرین مطالب :

تن فروشی در گذاراز تاریخ پیش از آغاز، در متن از واژه ی" روسپی" با احترام و حرمت به تمام زنان تن فروش پرهیز نمودم. . تاکید می کنم،( اخیرا" در یک سری مقالات نظرات نگارنده هایی را مشاهده کردم ، که در بررسی این پدیده ی مهم تاریخی از کلمات مرسوم جامعه ی مردسالار و زن ستیز مانند" روسپی، فاحشه ، قاچاق گوشت های جوان ، نیازهای آشغالی" استفاده گردیده ، به کار گیری این واژه ها غیر از توهین به شخصیت زن، عملی ناپسند و نادیده گرفتن حقوق انسانی آنها می گردد). فصل نخست: پرداختن به تن فروشی بدون بررسی تاریخچه ی آن ، میسر نمی گردد، پس، قبل از هر گونه پیش بحث در رابطه با این مسئله ی مهم اجتماعی، تاریخچه ی این پدیده اجتماعی را مرور می کنیم، تاعوامل را بررسی نکنیم به علت نخواهیم رسید. کوتاه سخن ، آن که تن فروش می شود ، فقط اختلال روحی و روانی ندارد، بلکه گسترده عواملی هست که این زنان را به انتخاب (ناگزیر) این شغل سوق می دهد . تاریخچه: تن فروشی را پیش از آن که بد یا خوب بدانیم ،قبول یا رد کنیم ، حقوق فردی زنان بدانیم یانه ، به بررسی ریشه ای آن ازچهار هزار سال پیش تاکنون می پردازم. تن فروشی عمری به درازای اولین انسانهای تکامل یافته دارد، این را تاریخ به گواه گرفته و پیش از شکل گیری هر مکتب و آیینی ، هر نظام اجتماعی یا اقتصادی ، تن فروشی بوده و هست . تن فروشی صرف زنان نبوده ، بلکه مردان را نیز در بر می گرفته و می گیرد.( به دلیل آمار بالای زنان تن فروش و نگاه یک سویه و تبعیض جنسیتی در کل جامعه ی بشری ، عمدتا زنان مورد انتقاد یا نقدهای فمنیسیتی و غیر فمنیستی، قرار می گیرند.) ایران قدیم بیشتر از تن فروشی خانه ، لواط خانه داشته است ، مردان در این خانه هاخدمات جنسی ارائه می داده اند و اکنون نیزبه اشکال مختلف در تمامی کشورها اعم ازکشورهای پیشرفته سرمایه داری و جهان سومی این خدمات را در قبال پول به زنان ارائه می دهند. با نگاهی به قدمت تاریخ این مقوله ، دانستن اشکال و نامهای مختلف آن ، بحث تاریخی تن فروشی را آغاز می کنم، که خلاصه وار در زیربه آن پرداخته شده است : در یونان باستان تن فروشان را " پورن " خطاب می کردند ، لغت پورونو گرافی نیز از ریشه ی یونانی آن می باشد. تن فروشان افراد متنفذی بودند که حتا مالیات نیز می پرداختند ، اولین تن فروشی خانه در یونان باستان توسط سولون بنا گردید و با در آمد آن، معبدی برای "افرودیت" بنا نمود. بالاترین طبقه ی تن فروشان یونان " هتایرای" نام داشت. امپراتوری یونان، برده ها را از دوران طفولیت تحت آموزش قرارمی داده اند تا پس از سن بلوغ به این کار گمارده شوند. یافته های تاریخی نشان می دهد که رومی ها نخستین مردمانی بوده اند که در مغرب زمین برای تن فروشی مجوز تن فروشی خانه، را رسما صادر کردند. در ژاپن ، " گیشا" لقب زنان تن فروش بود که علاوه بر رقصندگی و آواز خوانی خدمات جنسی نیز ارائه می دادند، ( این زنان پاپیون کیمون های خود را در جلوی لباس گره می زدند که نشان دهنده ی شغل آنها بود.) هرودت : از تن فروشی خاصی به نام "تن فروشی مذهبی" نام می برد که دختران جوان بسیاری در "معابد آیینی " به ارائه خدمات جنسی مشغول بودند ، وی تمدن” فینییقی “را خاستگاه این نوع تن فروشی می داند. در مصر باستان زنان به خدمات جنسی می پرداختند. اما، مهمترین مورد مذهبی تن فروشی مربوط به" هند" بوده که دختران و زنان جوان می بایست در روزهای خاصی از سال در معابد خدمات جنسی به مردان ارائه نمایند . تکامل جامعه ی بشری ، شکل گیری نظام های اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و رشد شهر نشینی، تحولی بنیادین در نظم جهان به وجود آورد و مرحله ی مبادله ی پایاپا( مبادله ی کالا با کالا) به مبادله ی کالا دربرابرطلا یا پول تغییر، یافت . تن فروشی نیزتغییر شکل ماهوی، داد و با پیشرفت تکنولوژی و رشد نظا م سرمایه داری به یک صنعت پر خشونت و تحقیر آمیز برای "زنان "و سود آور برای "تاجران "این صنعت گردید. " عدم حمایت قانونی از زنان تن فروش منجربه خشونت و رفتارغیر انسانی با این زنان گردیده است." (در مقالات آتی به طور جامع و گسترده به این امرخواهم پرداخت.) در قرن هیجدهم در فرانسه ، زنان تن فروش به دلیل خدمات جنسی به درباریان و اشراف زادگان ، مجبور بودند ، علاوه بر یادگیری سواد خواندن و نوشتن ، فلسفه ، شعر ، تاریخ و ادبیات را نیز بیاموزند، در این دوران ورود این زنان به کتابخانه ها و کالج های سلطنتی آزاد بود. البته این امتیاز شامل تمام زنان تن فروش آن دوران نبوده . در آمریکا بین سال های 1910 تا 1920 قانونی به تصویب رسانده شد، که تن فروشی در تمام ایالت های آمریکا ممنوع گردید، مهمترین علت این ممنوعیت،" فعالیت اتحادیه ی زنان مسیحی بود." اما گلدمن سوسیالیست روسی که به آمریکا مهاجرت کرده بود ، در سال 1910 در مورد مفهوم تن فروشی می گوید: سئوال فقط در مورد درجه وسطحی است که یک زن خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می فروشد ، حال چه در داخل ازدواج یا خارج از ازدواج.( دیدگاه اما گلدمن را در این خصوص در مقاله بعدی مفصل تر با ذکر ماخذ خواهم نوشت.) قرن هیجدهم را آغاز تحول تن فروشی می نامند، به دلیل ابتلای زنان تن فروش به بیماری های مقاربتی که رو به افزایش بود، ابتدا در شهر ونیز از کاندوم که از چرم نازک شده ی گاو ساخته شده بود استفاده گردید. همانطور که در اواسط این نوشته بیان کردم ، پیشرفت جامعه ی بشری و رشد نظام سرمایه داری ، تحولات بنیادینی را در تمامی عرصه ها به وجودآورد ، و به طبع آن با شکل گیری نهضت های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و تشکیل احزاب و دسته بندی های سیاسی و مذهبی ، واکنش ها ی مختلفی دررابطه با تن فروشی را موجب گردیده است. سازمان ملل در سال 1951 بیانیه ای را تصویب کرد که اشخاص یا باندهایی که تن فروشان را سازماندهی می کنند یا از فعالیت های آنان نفع می برند را محکوم می کند. اما خود تن فروشی را منع نمی کند، 53 دولت عضو این سازمان از جمله بریتانیا به صورت رسمی این بیانیه را پذیرفتند . در اکتبر 1999 پارلمان آلمان تن فروشی را به عنوان حرفه ی رسمی برای بیش از 30000زن که در صنعت سکس کار می کنند را به رسمیت شناخت ، " لازم به توضیح است که در هلند نیز تن فروشی آزاد می باشد ودر محله ای به نام رد لاین قراردارد ". قصد من نگارنده آن است که با مطالعه و بررسی پدیده" تن فروشی" و خشونت و قتلها ی این زنان که از هیچ گونه حمایت قانونی نه خود و نه خانواده شان بهره مند نیستند، و مورد بی مهری اجتماعی گسترده ای قرار گرفته اند ، به چالش کشانم تا به طور جدی تربه این مسئله پرداخته شود. نظرهای موافقان و مخالفان اعم از فمنیست ها و صاحب نظران خارج از حوضه ی فمنیستی، کمکی است در باز کردن بحث پیش رو. نظرات تمامی خواننده گان گرامی چراغی است برای حرکت رو به جلو برای به چالش کشیدن این پدیده ی مهم جهانی . شهربانو قادرنیا

تن فروشی در گذار از تاریخ

آخرین نظرات توسط نویسنده roya.rahrovan

    نطری یافت نشد.