صفحه‌ی ویژه‌ی

نیما نوربخش مقدم

فارغ التحصیل ریاضی محض دانشگاه شریف دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی

آخرین مطالب :


نقد را عیاری باید و نشر را اعتباری

آخرین نظرات توسط نویسنده نیما نوربخش مقدم

    نطری یافت نشد.