صفحه‌ی ویژه‌ی

Mehri Publication

نشر مهری در انگلستان مشغول به فعالیت نشر و چاپ می‌باشد. دریچه‌ای است برای اشاعه‌ی فرهنگ و هنر ایران به دور از سانسور و خطوط قرمز داخلی. فضایی برای چاپ کتاب بر اساس تقاضا.

آخرین نظرات توسط نویسنده Mehri Publication

    نطری یافت نشد.