صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :

فتح سنگر دین!

تاج قدرت از سر دین برگیریم!

لحظه همبستگی ملی فرا رسیده است!

دیکتاتور!


آیا زمان اندیشه به بدیل دین فرا نرسیده است؟

سردار حاج قاسم سلیمانی عاشق جان باخته شهادت!

اسلام خصم آشتی ناپذیر زمان، و زوال حکومت آخوندی!

از افول تاریکی تا برآمدن روشنایی!

قتلهای حکومتی و جرایم دینی!


الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟


قیام فرمانبران و خروج انسان از حیوانیت!


جنبش بدون سر و بدون فرمان عمومی!


انقلاب در انقلاب!


جنبش هنجارشکنی و عمامه‌پرانی!


“بیزاریم از دین شما نفرین بر آئین شما…!”


آزادی، آزادی آزادی!


براندازی حجاب و دستیابی به زندگی و آزادی!

دوران پاکزدایی جامعه از آخوند فرا رسیده است!

مرگ بر دیکتاتور

چادر اجباری: !تجربه یک خواهر

نا پذید شدن فره ایزدی و سقوط آخوند خامنه ای!

گذار از دوران تاریکی بروشنایی وجنبش برچیدن بساط دین و درونسازی آن!


تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم!


انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!


اسلام یا حکومت آخوندی، کدامیک را باید برانداخت؟


خاموش‌سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف به کین‌خواهی و انتقاستانی در اسلام!


زمان واریزی حوزه‌های علمیه به زباله‌دان تاریخ فرا رسیده است


کین‌خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی!


چه اشتباه بزرگی، آخوندی را بر جایگاه الله نشانده‌ایم!


نه به فرمانبری!

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi