صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :

شیپور بیداری!


پنهان‌سازی حقیقت تا کی؟


آب، نان، آزادی!


آخوند خامنه‌ای: دروغ‌پردازی همراه با خیال‌پردازی!


جنبش مردمی و ظهور بیگانگی با ساختار دین و قدرت!


متروپل آبادان؛ ساختاری که کلنگش بنام الله به زمین خورده است!


زنده باد آزادی!


دوران فروپاشی حکومت معصوم فرا رسیده است!


نه فقط محاکمه یک تبهکار، محاکمه یک نظام مقدس جنایتکار!


از مرگ رهبر تا راندن دین بخلوت خانه!


فساد از دین اسلام بر میخیزد!


حسین شریعتمداری: بازگشت اسلام و دگرگونی جهانی!


رهایی زنان و پاک زدائی وجود از شریعت اسلامی!


بوی گند زهد و تقوا و تقدس واقعیتی که بدان خوگرفته‌ایم!


مکر الله و گسترش پدیده دین گریزی!


الله مرد است و مردانه می‌اندیشد!


خامنه‌ای: تمدن غرب، مظهر جاهلیت مدرن!


ادامه بازی هسته‌ای تا نرمش قهرمانانه شماره ۲!


براندازی حکومت خدا؟


جهاد تبیین: تراژدی یا کمدی؟


مبادا، مصیبت دیگری در راه است!


آزادی و ظهور همبستگی اجتماعی!


گوش کن ای فقیه!


هراس از اسلام: واقعیتی انکار ناپذیر!


بنگر، اگر باور نداری!


چوب دین!

حکومت اسلامی کشنده وجدان انسانی!

الله، خداوند یکتا و یگانه و معضل جدایی جنسیتها!

در دل تاریکی، امید هنوز بزندگی ادامه میدهد!


تحمل بار خفت و خواری تا کی؟

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi