صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :


عاشورای خونین آبان ۹۸ و یزید زمان!

چه جای نومیدی ست!

ای هموطن: چه جای یاس و نو میدی ست!؟


براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!


درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!


فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!


بد حجابی بازتاب اراده معطوف به آزادی و خود آئینی!


نحات ایران یا رهایی از بند شریعت اسلامی!


حیف قطره ای اشک!


طناب شریعت را از گردن قهرمان ظلم ستیزی نوید افکاری برگیریم!


رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!


دکان عاشورا و حکومت “جائر!”


یکی شدن تخت با منبر!


برآمدن روشنایی و فروپاشی دین اهریمنی!


رهایی در دین ستیزی نهفته است!


حکومت روحانیت: میراث شاهنشاه آریامهر، پهلوی دوم!


فروپاشی حکومت الله” واقعیت یا خوش خیالی؟


الله: آموزگار بزرگ خشونت!


تنها بنام الله…!


دوران حکومت الله بسر رسیده است!


خدایی را دوست بداریم که انسان را دوست میدارد!


یک شیشکی جادویی!


ترامپ دوستان وطنی!


مطلق گرایی از جهل برمیخیزد و ستیز با آزادی!


آخوند پناهیان و درک توحش غرب!

گشایش مطلب

رنسانس: نبرد روشنایی با تاریکی!


ویروس شریعت است بلای جان ملت!

ما همه از تبار “ذندیقان” هستیم!


ویروس دین را چاره چیست؟


ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi