صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :


ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما!


نزول امداد الهی و بقای نظام اهریمنی!


سردار حاج قاسم سلیمانی بآروزی دیرینه خود رسید و شربت شیربن شهادت را نوشید!

آخوندهای حاکم، جانورانی برخاسته از حوزه های علمیه!

جنگ صفین و بر نیزه کردن قرآن!


فتنه بنزین، فته آخوند در سوی حفظ بقای نظام!


خشونت، راهکار اصلی در جامعه آخوندی!


ناقوس مرگ نظام بصدا در آمده است!


اسلام ناب محمدی، بستر مصیبت و شوربختی ملت!


از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!


نبود آزادی: درد مشترک!


توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!


قیامت و لغو احکام اسارت و بندگی!


آنجا که آزادی نیست!


آخوند را نباید دست کم گرفت! فیروز نجومی


افول کتاب در جامعه اسلامی!

حداقل يا حداكثر

چگونه به اینجا رسیدیم!


“راه سوم”


گفتمان آزادی، گفتمان آلترناتیو!


چیره شدن عرب بر عچم و آغاز نگون بختی ایرانیان!


کینه ورزی و انتقام ستانی، نهادین در حکومت اسلامی!

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi