صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :


دوران حکومت الله بسر رسیده است!


خدایی را دوست بداریم که انسان را دوست میدارد!


یک شیشکی جادویی!


ترامپ دوستان وطنی!


مطلق گرایی از جهل برمیخیزد و ستیز با آزادی!


آخوند پناهیان و درک توحش غرب!

گشایش مطلب

رنسانس: نبرد روشنایی با تاریکی!


ویروس شریعت است بلای جان ملت!

ما همه از تبار “ذندیقان” هستیم!


ویروس دین را چاره چیست؟


ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

کرونا بلای جان ولایت و یا ملت؟


پس از کرونا نه دارالشفاها نه حکومت آخوندها!


کرونا، آثاری از ابتلا به گناه!

دروغ بزرگ: خبر رسانی مسئولین با صفا، صداقت و شفافیت!


حکومت شرع و ویروس کرونا!


کدام قانون؟ کدام شرع؟


رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!


از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!


کجاست جایگاه روحانیت؟


حکومت شیطان بزرگ در برابر حکومت خدا بر روی زمین!


ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما!


نزول امداد الهی و بقای نظام اهریمنی!


سردار حاج قاسم سلیمانی بآروزی دیرینه خود رسید و شربت شیربن شهادت را نوشید!

آخوندهای حاکم، جانورانی برخاسته از حوزه های علمیه!

جنگ صفین و بر نیزه کردن قرآن!


فتنه بنزین، فته آخوند در سوی حفظ بقای نظام!


خشونت، راهکار اصلی در جامعه آخوندی!


ناقوس مرگ نظام بصدا در آمده است!

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi