طی چند دهه اخیر، که جرثومه های اهریمنی ایدئلوژیکی پان اسلامی همچون هیولایی ضحاک ماردوش به جان و مال و نوامیس مردم مناطق موسوم به مسلمان نشین افتاده است، خیلی بحث خداپرستی و شیطان پرستی رایج شده است و طرفین مدعا خداپرستی خود و شیطان پرستی دیگری دارند، البته هر کسی به ظن خودش، خویشتن را حق و دیگری باطل می داند و اما کمتر کسی پیدا شده فراتر از این و آن دیگری و از منظر شبه بی طرفانه و مستقلانه معیار و ملاک خدا و شیطان بازشناسی کند.

از نظر امثالهم، بر اساس بدیهات و از جمله مذعیان طرفین منازعه، خدا و شیطان دارای حادث و اثر و نماد و مظاهری از خویش در جهان هستی و کره زمین است، از بدیهات همین است خدا جوهر و اصل خوبی و شیطان برعکس خوبی یعنی بدی است، این بدی ها و خوبی گاه چنان بدیهی است که جای شک وبحثی ینست، چند مثال و نمونه:

۱- حق متقابل، از نظر امثالهم یکی بدیهی ترین و درجا و آنی ترین حق عقلانی اخلاقی و ذاتی است. حق متقابل یعنی چه؟

مثلا اگر کسی مدعی باشد دین یا خدا یا زن (ناموس) او مقدس است و هر کس بدان ها اهانت کند، اهانت به مقدساتش کرده و حقش مرگ است! در وای چه بخواهد و چه نخواهد به طرف مقابل حق کشتن به بهانه اهانت به مقدسات داده است. هر چند پان اسلامیست ها (مانند سایر ایدئولوژیست ها از قوم گرا تا عقیدتی و خرافه کراها و کمونیست ها یعنی بندگان شیطان تبعیض طبقه سالاری و کاپیتالیست ها یعنی بندگان شیطان سرمایه سالاری) هم عقاید و چیزهایی می پرستند و بندگی می کنند مقدس شمرده و اهانت کنندگان (از جمله منتقدان) را مرتد و بغی و موهن و هتاک اعلام کرده و متقالا مرگ آنها حکم می کنند، چناکه در طی تاریخ چنی کرده اند، این دو در واقع روایت و بهانه هایشان در ظاهر یکی است و اما در حقیقت و واقع جنایت علیه بشریت تئوریزه و توجیه کرده اند، برای حرفی که طبق نظر عموم و عوام فحش و باد هوا استف احکام وحشیانه و جنایتکارانه چون اعدام و حبش و شلاق و ترور و محرومیت از حققو بدیهی بشری و سایر انواع جنایت اعمال می کنند!

اینکه امثالهم در اکانت های مختلف طی سال هاف اعلام کردیم با هر گونه قتل عمد (از اعدام تا ترور) مخالفیم و ممنوع می دانیم، در واقع یک حکم پیشنهادی حقوق بشری موقت استف چرا با مطالعه تاریخ و واقع حال و پیش بینی آینده چند دهه پیش رو بعیا می دانیم شرایط اسسا چنان عادلانه و دقیق باشد که بر فرض کسی مرتکب قتل عمد واضح شود مجازت حق متقابل اجرا شود.

به طوری بارها بارها و از جمله در همین واقایع بعد فاجعه مرگ مهسا امینی، شاهد بود که انسان های بی گناه و مشکوک به بی گناهی و یا عدم تناسب گناه و جرم با مجازت اعدام و قتل و ترور روبرو شدند.

در حالی ک طرفین منازعه، رسما و چیاچی اعلام می کنند این اعتراضات دیگر یک جنگ داخلی است و صراحتا حکومتی ها از رئوس تا فروع حاکمیت سخن از جنگ ترکیبی می گیوند، اما اسرای طرف مقابل به سرعت محاکمه و با انواع اتهاماتی مانند اغتشاش و بغی و اهانت به مقدسات و غیره به مرگ محکوم کرده و عملا اسیر کشی می کنند، در حالیکه طبق کنوانسیون ها و قوانین بین المللی همین نظام ورژیم آخوندیستی متعهد است و در قانون اساسی اش متعهد شده، نقض کرده و اسرای جنگی طرف مقابل اعدام می کند!

اما روزی (شاید بسیار نزدیک) که ورق حاکمیت برگشت و حاکمان تبدیل به بازندگان جنگ میان ملت و حکومت شدند و اسیر انقلابیان یاد این سخنان امثالهم خواهند افتاد و خواهند گفت آهای انقلابی خشمگین و انتقام جو که ما را در دادگاههای انقلابی ملی تان محاکمه و به مرگ محکوم می کنید و یا افراد آتش به اخیتار وسرخود انقلابی ضد پان اسلامی آخوندها و سران سپاهی و امنیتی از درختان به دار می کشید به یاد آرید یکی منقدان دگراندش شما در فلن جا گفته : قتل عمد از اعدام تا تررو ممنوع است! آن روز آرزو خواهند کرد ایکاش امثالهم رهبری آن انقلابیون ملی داشتم و انقلابیون از باید و نبایدهای پیشنهادی من پیروی می کردند! اما خبر بد این است امثالهم در اقلیت هستیم، ما جرقه کوچی از وجدان خدایی طبیعی بشری هستیم که در یان جهنم تاریک و وحشیانه جنگ اباطبل بارقه ای روشنایی نمایش می دهیم!

۲- حق حیات تا حقوق بدیهی چون ازدواج و فرزندآوری و تحصیل و شغل و داشتن زندگی حداقلی بشردوستانه، این حققو بدیهی بشری نقش و پایمال و بات تعرض می کنند امروز اباطیلی ها چون سوپرصهیوینستی (از نظام ج.ا تا غربی ها و دول های پان اسلامی و پان عربی و پان ترکی و پان کُردی) وصهیوینستی و … درجا حق متقابل استف امروز هر کدام به ادعای خودشان تقدس گرایی می کنند و خودشان حق مطلق اعلام و دیگری باطل مطلق می شمارند، دیر و زود گرفتار خصم متقابل خواهند شدف نظام ج.ا که چند دهه است با نقض تمام تعدات بین اللملی و حتی نقض اصول قانون اساسی ج.ا از جمله اصول مبنی بر آزادی بیان و عقیده و ممنوعیت تفتیش عقیده، در یک بلاهت و جهالت کودک مزاجانهف در فرم های ثبت نامی اعتراف نامه می گیرد که مثلا ای مردم ایران دین اسلام یک خیبان یک طرفه استو هر کسی برگردد مرتد و حکمش مرگ است و به این بسنده نمی کند و از مردم در گلوگاه هایی مانند حق داشتن شناسنامه و گذرنامه و ثبت نام دانشگاه و غیره، بایست اعتراف کند به اسلام و گرنه مرتد شناخته شده و با حکم مرگ روبور می شود، روزی دیگران آنگاه شما از اریکه این قدرت اهریمین به پایین بکشند به احتمال زیاد انتقام سخت خواهد گرفت و انتقام جان های بی گناهی بخاطر دگراندیشی و عدم اعتادبه خدا و دین شما محکوم به مرگ شدند تاوان جنایتان خواهید داد. تاوان آن همه عمرها و عشق ها و فرزند هایی بایست متولد می شدند و مانع تولدشان شدید چون والدینشان مسلمان نبودند و مجبور کرددی تا آخر عمر تنها زنده مانی کنند و یا باز ازدواج های غیر رسمی و سفید غیره از حق داشتن فرزند محروم شوند، بخاطر دگراندیشی و اینکه مسلمان نبودند و حاضر نشدند ریاکارنه اعتراف کنند از تحصیل و کار و شغل از کشور زادگاه و اجدادی شان محروم کردید! بزودی ده ها میلیون ایرانی زاده روی دست این ملت خواهند ماند که نه عملا توان ادزواج دانردو نه تحصیل مگر ریاکارنه اجباری معترف به اسلام نظام پان اسلامی ج.ا شوند وبا حقارت و ذلت و با مجبور به اعتراف از حققو بدیهی بشری اندک و حداقلی برخوردرا شوند

۳- حق متقابل خوبی و بدی، آنهایی می گیوند یا در عمل انجام می دهن (هر چند در ظاهر چیزی دیگر می گونند) حرام خورای می کنند، پول بدون پشتوانه چاچ و با ایجاد تورم های عظیم دارایی مزدبیگران وفقرا غارت می کنند و با عدم توزیع عادلانه تورم، دارای ها (خانه و سایر) شکاف عظیم یم اندازند به طوری که دیگر زنجیره طبیعی چرخه اقتصادی بهم خورده و دیگر فرودستان نمی توانند با کار و مزد خود مثلا خانه ۶۰ متری حاشیه شهر بفروشد و آن به بهتر و احسن تبدیل کند مثلا برود یک خانه ۱۰۰ متری بخرد، ضمن اینکه عملا خود همان سرمایه دراهای بنده ظیان زیان می بینند، فرودستان هم از حق زندگی بهتر محروم می شوند، این همه ملاک شیان پرستی و خداپرستی هستن!

کسی مانع رشد و تعالی مادی و معنوی مردم شود، شیطان پرست است.

کسی که موجب قتل بی گناهان می شود شیطان پرست است

کسی که باعث و بانی و مجری سلب حقوق بدیهی بشری از حق حیات تا تحصیل و کار و ازدواج و فرزندآوری می شود شیطان پرست است

کسی میان ابنای بشر اختلافات قومی و نژادی و عقیدتی به راه می اندازد و با ایجاد و ترویج مقدسات موجب جنگ و قتل و ترور می شو شیطان پرست

کسانی با ایجاد مافیا و گرانی و انحصار و تحریم خودتحریمی موجب آزار و رنج مردم معمولی می شوند شیطان پرست هستند.
کسانی با ترویج انواع فساد اخلاقی مانند خیانت متاهلان به همسرها تا ترویج حرم سراداری موجب بی عدالتی جنسی شده و مجردها وادرا می کنند دست به خودارضایی زده و یا همجنس بازی کنند و بدتر از حالات عادی خارج و دچار بیماری سادومازخیستی شده و اقدام تعرض به کودکان کنند، چونکه دختربازها بی رحمانه دختران و زنان مجرد (بسیار زنان متاهل) از آن خود کرده و موجب کمبود زن مجرد شده و عدم توزیع زن بین مردان مجرد فقیر و کمتر جذاب، موجب ترویج بی اخلاقی و ظلم بی عدالتی جنسی می شوند، این افراد شیظان پرست هستندف که کشورهایی نظیر ایران را تبدیل به شبه قوم لوط جدید کرده اند. این هرزگی لجام گسیخته دختران و پسران که نتیجه کار مشتر اهریمنی نظام ج.ا و دشمنان ج.ا است، نتیجه اش این تراژدی بی عدالتی جنسی وحشتناک امروز است، میلیون پسر و پیرپسر خودارضا و تنها و در حالی پسرها و حتی مردات متاهلی که حرم سرا از دختران و حتی زنان متاهل برای خود درست کرده اند، یعنی داستان قوم لوط در ابعاد بسیار بزرگتر و فاجعه بارتری تکرارا شده است! ایارن امروز و کشورهای به بلای پان سالمی مبتلا شده اند، هر کدامشان یک ابرقوم لوط جدیدی هستند!

کسانی ابرمافیای اختاپوسی در ایران حاکم کردند ک در تمام نهاد و رکت های دولتی و غیر دولتی و خصصوی و از بورس تا خوردو و از راز تا طلا و کانال های سیگنال بازی و از فاحشه خانه ها تا صیغه بازارخانه ها و از قاچاق سوخت تا کالای مورد نیاز مردم دخیل هستند، همگی بندگان شیطان هستند شیظان پرستند، شیظان پرستی که فقط به ادا و اطوار نمادهای خال گوبی و بت و اینها نیست. شیظان نفس دنیاپرستی بزگرتین شیظان پرستی است. پول پرستی و بی دالتی خودش بطزگتزین شیظان پرستی است.

هر چند شاید اکثر خودفروشان و صیغه های خودشان قربانی هستند، کاررگ جنسی خودش یک بیچاره و قربانی است که از شرافت انسانی به دور شده و چون نمی تواند کار آبرومندانه ای پیدا کند مجبور به تن فروشی شده است و برخی این قدر به تن فروشی عادت کرده و پول راحت تن فروشی و خوابیدن زیر هرزگان عادت کرده اند دیگر حاضر نیستند دست از حرامی دادن بردارند، فاحشگی تبدیل به شیظان شده و شیظان پرست شده اند اما برخلاف پان اسلامیست ها من حکم مرک این فاحشگان نمی دهم، اینها مریض هستندف بایست درمان شوند، بیماری سادوماخزوخیسم جنسی گرفته اند، مغزهایشان بیماری جنسی گرفته، بایست از طرق روش های روان شناسی و.. درمان شوند و به زندی عادی برگدرند.

تا زمانی بشریت به درک و شعور و معرفت نرسد، هر انسان بالغ جنسی حق دارد یک شریک جنسی داشته باشد، وجود میلیون نفر مجرد تنها که شاید اغلب از شدت فشار تنهایی خودارضایی می کنند، نشان یک ظلم بزرگ از سوی بندگان شیظان هرزگی و حاکمیت ایدئلوژیک پان اسلامی است، پان اسلامی که عامدا حتی مشکلاتی نظیر مرهیه و تجمل گرایی برای ادواج حل نمی کند، حاضر نیست حق داشتن دوست دختر و دوست پسری بشانسدف در نتیجه هرزگی و فاحشگی و صیغه های تن فروش جایگزینش می شود و در بی عدالتی جنسی، در اوج بی غیرتی دختران، دختران از زیبا و معمولی آگاهانه به حرم سرای پسران و مردان جذاب و پولدار می روند و دراوج حقارت و رذالت این دختران و زنان با وجودی می دنند یکی از چند هرزه یک حرم سرای فلان پسر و مرد متاهل هستند با آنها هم خوابی میکنند و در حالی د رهمان محله شان دها پسر تنها از شدت تنهایی خودارضایی می کنند! و این جهنم قوم لوط جدید کشورهای پان سالامیستی است!

کسانی که بجای ترویح احترام متقابل، مقدس گرای ترویج می دهند، یعنی بجای سعی کنند با عمل و رفتار و گفتارشان در مین مردم احترام کسب کنند، پشت نقاب مقدس تراشی با احاکم خشن و جنایتکارنه و قتل می خواهند حشایه امن برای عقاید و حکومتشان درست کنند شیظان پست هستند، همه اینها بندگان اهریمن و ظیان هستند.

اما کسانی سعی می کنند میان ابنای بشر صلح برقرار شود خداپرست هستند.

کسانی نیکی و خوبی ها ترویج می دهند خداپرست هستند

کسانی از حقوق بربار بین زن و مرد حمایت می کنند خداپرست هستند

کسانی به این تبعضات بین مردم اعتراض می کنند خداپرست هستند

حتی اگر اعتقاید به خدا نداشته بانشد، بدون انکه بدانند خدا پرست هستند اگر خوبی ها حمایت و ترویج دهند، خدا همان خوبی است و شیظن همان بدی است.

 

 

وارونه کُنشی از یانکی وحشی تا پان اسلامیست متجاهل، اشکوری درست گفت اما دیر، خمینی واروه فهمید… امریکا اشتباه مکرر جنایت علیه اکثریت ایران که عاشق دمکراسی اند…! از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

 

دشمن تمام ملت ها فقر است نه امریکا

حسن اشکوری: خوانش وارونه تاریخ اسلام، پاسخی به عطاءالله مهاجرانی

https://news.gooya.com/2023/06/post-76768.php

 

تاوان اشتباه منتقد چیست؟

 

 

 

چه کسانی باعث عقیم شدن ملت ایران می شوند؟!

 

 

پیشنهاد کپی عفو و کپی وقف، ننگ بر این چنین طبقه متوسطی، ننگ بر نظام مافیایی جنایتکار و ظالم فاسدی که چنین طبقه متوسطی خلق کرده!

مطالب متعددی درباره این مسائل و راه حل های پیشنهادی در ارسال های قبلی لینک هایش موجود است.

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)