پیشنهاد کپی عفو و کپی وقف، ننگ بر این چنین طبقه متوسطی، ننگ بر نظام مافیایی جنایتکار و ظالم فاسدی که چنین طبقه متوسطی خلق کرده!

این روزها باز ادا و اطوار تزهای ورشکسته مارکسیستی و کاپیتالیستی مد شده است، سخن از طبقه متوسط و بورژوازی و این طبقع متوسط سرچشمه جوشان تولید نخبگان و چه بسا آزادگان هستند!، کدام طبقه … ادامه خواندن پیشنهاد کپی عفو و کپی وقف، ننگ بر این چنین طبقه متوسطی، ننگ بر نظام مافیایی جنایتکار و ظالم فاسدی که چنین طبقه متوسطی خلق کرده!