وارونه کُنشی از یانکی وحشی تا پان اسلامیست متجاهل، اشکوری درست گفت اما دیر، خمینی واروه فهمید… امریکا اشتباه مکرر جنایت علیه اکثریت ایران که عاشق دمکراسی اند…! از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

اکبر گنجی شاهکاری کرد این بود سواستفاده ولایی ها شیعه نما رسوا کرد.. یعنی برخلاف حکومت ج.ا بویژه قماش مصباحیون و داعشی های شیعه نمای پایداری، اساس وقتی خود امام زمان صلاح نداست ظهور کند، … ادامه خواندن وارونه کُنشی از یانکی وحشی تا پان اسلامیست متجاهل، اشکوری درست گفت اما دیر، خمینی واروه فهمید… امریکا اشتباه مکرر جنایت علیه اکثریت ایران که عاشق دمکراسی اند…! از جنگ اباطیل تا صلح حقیان