دشمنان ضد ایرانی که متاسفانه حکومت آخوندیستی مافیایی چ.ا تقریبا همه این خطرناکان طی ۴۴ سال ساخته، از خشونت‌طلبان چه امید دانا باشد و چه برخی از اپوزیسیونی خائن وطن‌فروش و چه اجنبی تحریم‌چی و چه مافیایی داخلی و خارجی ضد ایرانی و ضد بشری

همان طور گفتم شیوه من رفرنس و نام بردن از افراد نبوده، اگر اسم کسی بردم، از روی اقتضای مطلب بود، قطعا با امثال امید دانا، باز هم  دارد اشتباهات عمدی یا سهوی خطرناکی می‌کند، همان قدر  عااملان شریعت اجباری ج.ا ضد منافع ملی و حقوق بشری است، تحریک مردم علیه باحجابان و دین داران لاقال میانه رو و مسلمان‌زادان سکولار یا غیر مذهبی و غیره، دو گانگی حجاب اجباری ج.ا و کشف حجاب اجباری رضامیرپنجی دو روی ظلم و انحطاط گری ضد بشری هستند.

و اپوزسیون و مافیایی و حکومت ج.ا که دارند برخلاف صریح مصالح منافع ملی کشورملت ایران، دو قطبی‌های ضد منافع عمومی مردم ایران عمل می‌کنند.
امید دانایی هنوز مشکوک و سردرگم است از سیلی‌ها حقیقت و دار مکافاتی او و بقیه امثالش و… و آن حکومتیان بی‌غیرت و نانجیب و ایرانی نما ج.ا تا تجزیه‌طلبان و خائنان اپوزیسیون در همدستی با مافیایی های ضد بشری حرام لقمه داخلی برای عادما تشدید تحریم تا مردم از فرط قحطی قیام کنند تا این حرام لقمگان به حکومتشان برسند و دستان پلید ظالم و فاسد و جنایتکار آخوندیسم کوتاه از حکومت و خود بر جای آنها بنشینند!
بارها گفتم کشورملت ایران در اسارت شش باطل گرفتار است.

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

 

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

 

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)

پ.ن: به تدریح اگر فرصت بود مطالب ویرایش غلط تایپی و حتی فکری و نظری خواهد شد.

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)