نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

نتیجه یک حکمرانی ناکارامد و مفسده خیز ایدئولوژیک و آن ایدئولوژی دگم و شترگاوپلنگ مافیایی و گانگستری، کشور مستعد و غنی ایران که می‌توانست در ۴۴ سال به فهرست ده کشور توسعه‌یافته مادی-معنوی جهان شود … ادامه خواندن نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)