بایگانی

«پیروز رها» و داستان تکراری «بلوک سوسیالیستی»: در مورد انشعاب و وحدت، سیزیفوس یا تمیس‌توکلوس؟

غیبت شرط آزادی پایدار در منشور فرودستان

بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی

شکاف بین نسل‌ها و انقلاب آتی!

زوال عقل چپ سنتی و انشاءهای بچگانه در تظاهرات برلین!

چرخه‌ی خیزش/سرکوب … – حتمیت تغییر انقلابی رابطه‌ی جنسیت به سبک ایرانی

زن، آزادی، زندگی در اثر هنری؛ در جستجوی جذابیت یک تابلو! نگاهی به کار ناصر قاضی‌زاده

درباره‌ی عظمت ملکه الیزابت: معرفی کتاب «حکایت ناگفته‌ی گولاگ انگلیس در کنیا» نوشته‌ی کارولین الک …

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

بحران وجودی در رمان، معرفی و بررسی رمان «صد روز» نوشته‌ی لوکاس بِرفوس

امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی؛ نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

جنگ اوکراین و منطق سیستم جهانی

معامله‌ی ایران و چین و ناروائی رژیم جمهوری اسلامی

آیا زن‌کشی مسئله‌ای خصوصی است؟

یک گفتمان مردانه‌ی قدرت! آقای زیبا کلام،  آیا زن‌کشی مسئله‌ای خصوصی است؟

اشتباه در جنگ و صلح

از کی تا به حال وحدت ضرورت عاجل شده است؟

طرح مسئله ونزوئلا و «تغییر رژیم»

گویا آقای بخشی گفته است: با مادرم خوابیده‌ام!

تحریم و توزیع نابرابر ثروت

تضاد و فراتعیین‌کنندگی

وقتی انسان به عکس‌های خاوران می‌نگرد

قرائت گرامشی

بحران مارکسیسم سنتی

تحریم، سقوط ریال و تورم به عنوان مقدمه‌ی برجام دو

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

جلوی سوریه‌ای شدن ایران را بگیریم

چرا در کرکوک مقاومت صورت نگرفت؟

آیا قرارداد توتال یک قرارداد نئوکلونیال است؟