بایگانی

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

خالق خضرزاده

اعدام یک زندانی در بندرعباس

اعدام

اعدام یک زندانی بلوچ در ایرانشهر

ابراهیم توفیق

ایران‌شهری؛ سرزمینی خالی از سکنه

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)

تجاوز جنسی ابزار “پاکسازی” جنسیتی فضای عمومی

سرنوشت مشابه پرونده تجاوزها در ایرانشهر با اسیدپاشی ها در اصفهان؟

سید جواد طباطبایی

سیدجواد طباطبایی: تاریخ جهان با ایران آغاز می شود

سید جواد طباطبایی

تاریخ اشباح و ولایت ایرانشهری – در نقد «پروژه»ی سید جواد طباطبایی

سید جواد طباطبایی

تندیسِ زنده‌ی موبدِ فره‌مند − در نقد ایدئولوژی سیدجواد طباطبایی

جادوی رهایی علیه اسطوره دولت

خودداری مسولین زندان زاهدان از اعزام یک زندانی به مراکز درمانی به بهانه محکومیت وی به اعدام

کشته شدن شهروند بلوچ در شلیک ماموران انتظامی ایرانشهر