صفحه‌ی ویژه‌ی

رضا وضعی

آخرین مطالب :


ملتی درگیر با بحرانِ تهی بودن از خود


فروپاشی ایران یا رژیم، انتخاب با خود ماست


تحلیلی بر شرایط کنونی کشور و واگذاری دریاچه خزر به روسیه


شرایط بحرانی امروز و وظایف ما


سخنی کوتاه با اپوزیسیون


نقش روشنفکر در آینده سازی کشور- صحبت های فرامرز طاهری با رضا وضعی


تحریم های ایالت متحده و آینده نا معلوم ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی


جایگاه اسلام در آینده ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی


چرایی پیوستن ایران به کنوانسیون CFT


مبارزات مسلحالنه یا مسالمت امیز،کدام یک؟ – صحبت های رضا وضعی با جهانشاه رشیدیان


برهم خوردگی نظم اجتماعی ایران و تاثیر تحریم ها بر آن- صحبت های رضا وضعی با جهانشاه رشیدیان


نزدیکتر شدن تحریم ها و عکس العمل های عصبی نظام- صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی


نگاهی آسیب شناختی به اپوزیسیون ایران – صحبت های ناصر پاکنژاد با رضا وضعی


اقتصاد چطور سیاست کشورها را تعیین میکند؟ صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی


نظام حقوقی دریاچه کاسپین و پیچیدگی های آن-صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

طرح کودتای سپاه به کدام پروژه نظام خدمت میکند؟ – صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی

آینده ایران بدون برجام- برنامه ای از رضا وضعی و جهانشاه رشیدیان

اپوزیسیون دست ساز جمهوری اسلامی-صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی در تلویزیون صدای ایران


معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران


تحریم – ورشکستگی – تسلیم، سه مرحله از آنچه رژیمِ ایران با آن روبروست

چرا ایالات متحده میگوید رژیم ایران باید تغییر کند؟ – صحبت های دکتر بیژن افتخاری با رضا وضعی

شصت و هشتمین برنامه دکتر افتخاری/راه های « عملی » مبارزه با این رژیم ایران در داخل

گام رو به جلوِ مبارزین داخل و موقعیتِ ایستا اپوزیسیون- صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری


ریشه ادبیات سخیف و فحاشی در عرصه مبارزه و مبارزان در چیست؟

صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصاد/ آینده اقتصاد کشور و روند اعتصاباتِ اخیر


رژیم بر سرِ دوراهیِ منتهی به بن بست


جدال آمریکا و اروپا بر سر آینده ایران – گفت و گوی رضا وضعی با زمان فیلی در الوند تی وی

علل سقوط اجتماعی در ایران برنامه ای از رضا وضعی

صحبت های رضا وضعی پیرامون امنیت ملی و اهمیت گذار از رژیم در الوند تی وی


رژیم، ما و آینده

آخرین نظرات توسط نویسنده رضا وضعی

    نطری یافت نشد.