صفحه‌ی ویژه‌ی

IRQO

سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو) قدیمی‌ترین سازمان جامعه ایرانی‌تبار دگرباش جنسی (شامل بر افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی، ترنس‌جندر، میان‌جنسی و یا کوییر) در تورنتو، کانادا است. این سازمان بیش از یک دهه است که منادی کمک به پناهجویان دگرباش، همچنین ارتقاء و گسترش برابری خواهی و آزادی خواهی در جامعه بزرگ‌تر فارسی‌زبان است.

آخرین نظرات توسط نویسنده IRQO

    نطری یافت نشد.