صفحه‌ی ویژه‌ی

Garsivaz

چیزی به ذهنم نمی رسد. جز اینکه برای چاپ رمان هایم در ایران از وزارت فرهنگ مجوز نمی گیرم و مهم است که بدانید ما خیلی هستیم فقط در یک نفر جمع شدیم...

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

روزنگار یک نویسنده ی زیر زمینی

یادداشت های یک نویسنده ی زیر زمینی

آخرین نظرات توسط نویسنده Garsivaz