در بخش سوم «نصیحت های مادرمان زمین به فرزندانش در ایران» و بخش های قبلی به روند رو به رشد افراد در اجتماع و محیط زیست پرداخته شد. در این بخش چهارم از زبان مادرمان زمین به راه کارها پرداخته می شود.

چه می شود کرد و از کجا باید آغاز کرد؟

فرزندان دلبند ایرانیم ! من مادرتان زمین هستم. برای پاسخ به چه می شود کرد و از کجا باید آغاز کرد.اولا باید بدانید و آگاه باشید که گیاهان، حیوانات، انسان، محیط اجتماعی و محیط زیست(طبیعی) همگی در رابطه با هم رشدیابنده و روی رشد و تکامل هم تاثیرات متقابل می گذارند. دوماً همه آنها تابع طبیعت من مادرتان کره زمین هستند. من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام هم رشدیابنده و تابع قانون فیزیک و طبق قانون فیزیک هم رهبری کننده خودمان و هم رهبری کننده شما نیز می باشیم. سوماً رهبری های همه ما در رابطه با هم رشدیابنده و دارای خواص مختلف هستند،یعنی رهبری من مادرتان و نیروی جاذبه ام، رهبری قانون فیزیک،  رهبری های محیط اجتماعی و محیط طبیعی، رهبری تک تک شما انسانها و رهبری تمام عناصر شیمیایی در بدن شما و در طبیعت. همه این رهبری ها در رابطه با هم رشدیابنده عمل کرده و همدیگر را رشد داده و می سازند. نتایج این رهبری های رشدیابنده در رابطه با هم خواص مختلف عناصر ، خواص مختلف گیاهان، خواص مختلف حیوانات و خواص مختلف انسانی شما فرزندانم را در بر می گیرد، مثلا خواص شما انسانها در احساس، عقل، روح، ذهن و جسم شما متبلور و خودشان را به صورت عادت ها، گرایشها، تجارب و شناختهای مختلف نشان می دهند که در زمانهای مختلف و به شکلهای مختلف در ارتباط و برخورد با محیطهای اجتماعی و طبیعی به دست آورده اید که رشدیابنده و می توانند مثبت و یا منفی باشند. چهارم همانطور که قبلا گفته ام من مادرتان بخشی از این رهبری را کنترل شده در اندازه های مختلف در اختیار موجودات زنده رشدیابنده ‌، بخصوص شما انسانها قرار داده ام تا خودتان بتوانید خودتان را رهبری و کنترل کنید. این رهبری رشد عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی می باشد. این رهبری را در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست بکار می بندید و شناختها و تجارب مثبت و یا منفی کسب می کنید. اما در هر صورت رهبری شما نباید از چهارچوب رهبری من زمین و نیروی جاذبه ام که ازطریق غذا، آب و هوا و همچنین کشش نیروی جاذبه بر روی شما اعمال می کنیم فرا تر رود. این یعنی سوء استفاده کردن و دخالت بی جای شما در اجتماع، در محیط زیست و در طبیعت من مادرتان زمین. این یعنی بر اثر برخورد غلط شما با واقعیات اجتماعی و محیط زیست تجارب و شناختهای منفی و متضاد و مخرب کسب کردن . این یعنی بیماری ذهنی، روحی و جسمی شما. این یعنی جنگ هر نفر با خودش و با دیگران، جنگ بین کشور ها که تابه حال به دو تا جنگ جهانی نیز ختم شده است.

ضرورت عقل سلیم و احساس سالم در این جهان پیچیده: 

فرزندان دلبند ایرانیم ! بشر در قدیم طبیعت من را خوب نمی شناخته و از علم درستی برخوردار نبوده است و در رهبری کردن بر خود و در رهبری کردن بر اجتماع و محیط زیست اشتباه زیاد کرده است. بشر به سهم خود هزاران سال خودش و این محیط ها را خراب و ویران کرده است. طبق گفته های بالا از آنجایی که همه چیز در رابطه با هم رشدیابنده و قابل تغییر هستند، درنتیجه تغییر  تدریجی در من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام ، در محیط زیست ، در اجتماع و در شما نیز وجود دارد و ما همه در رابطه با هم در اندازه های مختلف روی هم تاثیر  و همدیگر را در اندازه های مختلف رشد داده و به روز می کنیم. به همین دلایل در هر زمان چه در قدیم و چه الآن احتمال فراز و نشیب، اشتباه و بحران در رشد رهبری شما فرزندانم در ارتباط با رهبری محیطهای اجتماعی و طبیعی و رهبری های من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام وجود داشته و دارد. اما از آنجایی که همه ما در رابطه با هم رشد می کنیم و به روز می شویم. من شما فرزندانم را در هر زمان که به دنیا آمده اید نسبت به اجداد خود نو تر و به روز تر کرده ام و این توانایی را در شما بوجود آورده ایم که قدرت تشخیص خودتان را بیشتر و بهتر کنید، پس بنابراین در هر زمان متناسب با رشد جدید نسل به نسل خودتان این توانایی را دارید که بین خوب تر و خوب، بین بد و بدتر، بین کهنه و نو و بین آنچه درگذشته و آنچه در حال می گذرد فرق قائل شوید.  شما در هر زمان آمادگی دارید که با کمک مادران و پدرانتان از گذشته های خودتان درس بگیرد و خودتان را از اشتباه پدران و مادرانتان بیرون بیاورید تا متناسب با محیط های اجتماعی و طبیعی به روز و نو شوید. این محیطها هم به چگونگی رشد شما کمک می کنند، چون این محیطها هم متناسب با من مادرتان و نیروی جاذبه ام در هر زمان به روز و نو می شوند و شما هم باید با آنها هماهنگ و نو شوید. اما همیشه باید مواظب اشتباهات و بد فهمی ها باشید. فرزندان ایرانیم امروزه از این علوم طبیعی و اجتماعی پیشرفته کمک بگیرید تا بدانید کجاها از عقل و کجاها از احساس و کجاها از هر دو در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست استفاده کنید تا این محیطها را خراب نکنید و متقابلا این محیطها بر روی شناختها و تجارب عقلی و احساسی رشدیابنده شما تاثیرات درستی بگذارند.  عقل و احساس شما را متضاد رشد ندهند و خراب نکنند. در این صورت عقل و احساس شما با هم تضاد عقلی و احساسی و درگیری زیادی با هم پیدا نمی کنند و ذهن، روح و جسم شما را به تضادهای خودشان مشغول نمی کنند و شما را روانی و بیمار نمی کنند. با چنین ساختاری در اجتماع و محیط زیست و با چنین ساختاری در ذهن، روح و جسم شما عقل سلیم و احساس سالم فردی و جمعی شکل می گیرند. پشتوانه عقل سلیم و احساس سالم شما شناختها و تجارب درست شما می باشند. اگر رهبری شما فرزندانم در رابطه با هم و در رابطه با رهبری های محیط اجتماعی و محیط زیست و در رابطه رهبری های من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام درست رشد کرده و همدیگر را تقویت کرده باشند. از دل این رهبری های رشدیابنده جمعی ما با هم علوم اجتماعی و علوم طبیعی و زیر مجموعه آنها بیشتر رشد و گسترده تر  و در زمینه های مختلف همه جانبه در جامعه کارساز و به عنوان شناختها و تجارب مختلف ضامن عقل سلیم و احساس سالم و پیشرفت شما فرزندانم در زمینه های مختلف می شوند. این یعنی رشد و تکامل عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی شما فرزندانم که نسل به نسل در ارگانیسم شما نهادینه می شوند و می توانید آنها را به صورت شناختها، تجارب و گرایشها به نسلهای بعدی خود انتقال بدهید و یا به نوعی دیگر این داده ها در ژن شما نهادینه می شوند برای ادامه و رشد بقای شما و از طریق ژن به نسل بعدی شما انتقال داده می شوند. این یعنی رشد علمی در اجتماع و محیط زیست که به صورت صنعت و اقتصاد رو به رشد، فرهنگ و ادبیاتِ رو به رشد و کلا جامعه پیشرفته رو به رشد خودشان را نشان می دهند. در غیر این صورت شما از واقعیات و رخدادهای اجتماعی و محیط زیست غافل و خودتان خودتان  را و یا دیگران شما را  از واقعیات خود و از واقعیات اجتماعی و محیط زیست دور و با فرافکنی و دروغ و گرایش به عادتهای بد شما را فریب و شست و شوی مغزی می‌دهند . شما عقبگرد می کنید به عصر حجر و با کمک ارتجاع داخلی و جهانی انقلاب  مذهبی لجن ۵۷ را برای خودتان فراهم می کنید. نسلهای بعدی شما و بچه ها از شما می پرسند که چرا انقلاب کردید و خودتان و ما را به این روز انداختید؟  در جواب آنها پس از ۴۳ سال می گویید هنوز نفهمیده ایم که چه بر سر خود و یا بر سرمان آورده اند.

  پس بنابراین از خود شروع باید کرد!

فرزندانم من مادرتان زمین همیشه پشتیبان شما بوده و هستم و همیشه شما را یاری داده و راهنمایی کرده ام. هر بچه بدون کمک بزرگ تر ها نمی تواند رشد و تکامل درستی داشته باشد. منتها اگر شما بزرگ تر ها درست رشد نکرده باشید آن وقت برای بچه ها فاجعه است، مثل زمان شاه و زمان خمینی و دار و دسته اش که شما را شست و شوی مغزی دادند و نتوانستید که خودتان و بچه های خودتان را درست تربیت و رشد بدهید. اما امروز با تمام تجارب و شناختهای تلخ زمان شاه و بخصوص زمان جمهوری اسلامی شما دیگر بچه نیستید. من شما را رشد یابنده آفریدم. شما از این دو رژیم  ضربه شدید خورده اید. بسیاری از شما در این دو رژیم، بخصوص رژیم آخوندی نابود و یا بسیاری از شما بیمار ذهنی، روحی و جسمی شده اید. اما بسیاری از شما عزیزان ایرانیم هم در این منجلاب ها درگیر با خود و درگیر با این منجلابهای زمان شاه و بخصوص منجلاب رژیم آخوندی بوده اید و نبردهایی‌ با خود و با این منجلابها  داشته اید. در این چند دهه در این نبردها تلفات زیادی داده و حتی عزیزانتان قربانی شده. اما آنهایی که باقی مانده اند کم و بیش ورزیده و آبدیده تر شده اید. در این کوره آهنگری روزگار با شناختها و تجارب مختلف تلخ هر کدام از شما برای خودش یک کاوه آهنگر شده . شما نسبت به اول انقلاب بیدار تر و قدرت تشخیص بالایی پیدا کرده، پس هستید. به باور خود اتکا کنید.  هستی شما در رگهای شما بیدار و در حرکت است. به رشدیابندگی خود باور داشته باشید. شما می توانید خودتان خودتان را با کمک هم از مسخ منجلاب مذهبی برهانید‌، این یعنی کم کم به خود آمدن، این یعنی کم کم از قالب رکود، سکوت ، توهم و درجا زدن رهایی یافتن، این یعنی بریدن رنجیرهای‌ اهریمنی ضحاک ستمگر از ذهن و روح خودتان، این یعنی به پلیدی ها نه گفتن، این یعنی خوب را از بد تشخیص دادن. این یعنی دیگر شما دنبال  انتخاب بد از بدتر نیستید، این یعنی نقاب بدی ها و پلیدی ها را از چهره هرکس، بخصوص از چهره رژیم آخوندی منفور کنار زدن. این یعنی پشت به آخوند دشمن و روی شما به میهن ، این یعنی پس از چهل و سه سال نکبت آخوندی پایه های پلیدی ها در شما ریزش کرده، این یعنی ریزش از بدنه این رژیم پلید آخوندی که نتوانست با تمام ترفندهای اهریمنیش بر شما غلبه کند. این یعنی به همت صلابت و پایداری شما پاکی و صفا بر پلیدی ها در همه حال و همه جا در حال غلبه کردن است . این یعنی پاکی و صفا آینه وجود شما را کم کم صیقل می دهد و لکه های ننگ و پلیدی و رسوایی این رژیم منفور تا ابد بر دامنش می مانند. فرزندانم این یعنی  رژیم شاه رفت و این رژیم آخوندی پوسیده هم رفتنی است و پلیدیهایش را هم با خود به گور ابدی می برد. شما مظهر روشنایی و صفا و پاکی در هم آمیخته و کاوه وار بر علیه اهریمن زمان و ضحاک ستمگر قیام و پیروز می شوید . اما در هر زمان هوشیاری،آگاهی، همت، مردانگی، منش انسانی ‌و گوش به زنگ بودن لازم است و از واقعیات و موضوعات اجتماعی و محیط زیست و چگونگی رشد آنها غافل نشدن.  فرزندانم هر چند دیر است. اما هنوز زمینه های یادگیری و تغییر وجود دارد. برای شروع فرد و افراد باید بدانند کجاها از عقل و کجاها از احساس و کجاها از هر دو به موقع و بجا استفاده کنند تا در برخورد با وافعیات محیطهای اجتماعی و طبیعی با آنها تضاد عقلی و احساسی پیدا نکنند. تا افراد تجارب و شناختهای عقلی و احساسی که در برخورد با واقعیات این محیطها پیدا می کنند آنها درست باشند و تضاد و نا هماهنگی در آنها نباشد و اگر هم بر اثر فراز و نشیب زندگی تضادی هم در آنها بوجود آمدخیلی کم و به موقع قابل اصلاح باشند. این قدم اول که  زن و مرد، باید آن را بر دارند. قدم دوم از خودتان شروع کنید. شما از ابتدا مبتدی و باید از کوچک و از جزء به کل شروع کنید، مثلا از مبتدی تا استادی افراد باید به صورت آموزشی و یا تجربی و یا با هر دو روش باید دوره ببینند تا کم کم شایستگی کارها و مسؤلیتهای کوچک و بزرگ، بخصوص کارهای سخت و پیچیده را پیدا بکنند. سوم با عقل سلیم و احساس سالم خود مشورت و از آنها کمک گرفته تا بتوانید افراد قابل اطمینان و شایسته برای همکاری را پیدا کنید و با هم جمع چند نفره هسته ای تشکیل و از کارهای کوچک و جزء شروع و آنها را گسترش دهید. چهارم باید در حد توانایی های عقلی ، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی که طبیعت به شما داده قدم بردارید و کم کم به یادگیری های خود بیفزایید. با این توانایی ها در هر زمان و در هر حال میتوانید شروع کنید. پنجم محیط اجتماعی و محیط طبیعی( محیط زیست)هم فراهم اند برای آزمایش و عمل  شما. باید با آنها درست برخورد کنید. ششم شما فرزندان ایرانیم باید در رابطه با هم از اشتباهات خودتان و از اشتباهات دیگران در زمان شاه و زمان آخوندیسم جمهوری اسلامی درس گرفته و آن اشتباهات را در زندگی شخصی و در اجتماع و در محیط زیست تکرار نکنید، پس بنابراین احتیاج دارید که اطلاعاتی درباره این اشتباهات را در اختیار همدیگر قرار دهید.هفتم در زندگی فردی و خانوادگی و زندگی اجتماعی به تنهایی نمی شود کارها را درست به پیش برد، چون هر کاری که شما می کنید یک سرش به شما و به دیگران وصل و سر دیگرش به اجتماع و محیط زیست و سر اصلی آن هم به من زمین و نیروی جاذبه ام وصل می باشد، نتیجه اینکه برای شروع شما فرزندانم حداقل باید جمع دو نفره و سه نفره تشکیل و از کوچک شروع که تا از آنچه بین شما می گذرد با خبر و  بر آن مسلط و کنترل شده آن را به کار بندید. شما افراد هر هسته از مطالعه شناختها و تجارب تلخ و متضاد خودتان در زمان شاه و زمان جمهوری اسلامی درس می گیرید که در برخورد با محیطهای اجتماعی و طبیعی کجاها از عقل و کجا ها از احساس استفاده کنید و به شکلهای مختلف و با کمک هم سعی می کنید که ایده های بهتر و جدید و نو و رشدیابنده پیدا کنید که با محیط زیست و محیط اجتماعی همخوانی داشته و با آنها تضاد نداشته باشند ، در نتیجه بده و بستان‌های عقلی و احساسی که بین شما و این محیطها رد و بدل می شوند تضادی با هم ندارند و تقریبا درست و قابل قبول هستند. اما آنها از طرف شما فرزندانم باید مدام تجزیه و تحلیل و بررسی شوند. به همین نسبت میزان یادگیری های شما افراد هر هسته در رابطه با هم و در رابطه با محیطهای اجتماعی و طبیعی زیادتر و دقیق تر و همه جانبه می شوند. بین افراد، بین واقعیات ، رخدادها و موضوعات اجتماعی و محیط زیست مرز خوب و بد  بیشتر شناخته و تفکیک داده می شوند . افراد بر آنها مسلط تر و در صدد بر می آیند که با کمک هم آنها را بیشتر اصلاح و بر یادگیری های خود بیشتر و دقیق تر بیفزایند. شما  فرزندانم با عملکرد در هسته های چند نفره روشن تر، آگاه تر واقع بین تر، انتقاد پذیر تر، تعامل پذیرتر‌، منطقی تر ، جدی تر، گوش به زنگ تر ، مسئولیت پذیر تر و بین خودتان در زمینه های مختلف تقسیم کار بوجود می آورید و جوابگویی بهتر در کارها، جوابگویی در رشد هسته های چند نفره خودتان ، حتی جوابگویی در  رشد اجتماع و در محیط زیست هم دارید. با درک متقابل بالا همدیگر را از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی رشد می دهید.

  هسته ها رو به جهانبینی نو و پشت به جهانبینی کهنه:

پس بنابراین شما فرزندانم در جمع های کوچک خود، یعنی هسته های مختلف چند نفره اگر از علوم طبیعی و علوم اجتماعی درست استفاده کنید و بدانبد که کجاها از عقل و کجا ها از احساس در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست استفاده کنید. شما رشدیابنده و به روز شده و تضاد با هم ، تضاد با اجتماع و محیط زیست ندارید و  به همین نسبت شما گرفتار جهانبینی ها و ایدئولوژی بسته، راکد و کهنه مثل ناسیونالیست افراطی کور و  یا مثل مذهبی کور افراطی و یا شبه مذهب کور، مثل کمونیست کور افراطی و مائوئیست کور افراطی نمی شوید، چون در هر زمان شما و ایده ها و گرایشهای  شما هماهنگ با واقعیات هسته خود و  هماهنگ با واقعیات محیطهای اجتماعی و طبیعی در حال رشد و تقویت شدن هستند . اگر هم بعضی از شما هنوز آثاری از ایدئولوژی های کهنه در ذهن و روح خودشان دارند. به مرور بر اثر فعالیت افراد در رابطه با هم این ایده ها و گرایشهای خیلی کهنه در ذهن و روح کم کم ضعیف می شوند و  در ذهن و روح انسان از بین می روند و یا توسط افراد اصلاح می شوند . جهانبینی نو در ذهن و روح شما عزیزانم مدام رشد کرده و متناسب با زمان تکامل پیدا می کند. این یعنی با اتکا به عقل سلیم و احساس سالم و با اتکا به علوم طبیعی و اجتماعی( جامعه شناسی و روانشناسی و زیر مجموعه آنها) و با اتکا به کار تشکیلاتی هسته های چند نفره شما فرزندانم مدام تکامل یافته و به روز می شوید، البته اگر بخواهید می توانید از گرایشها و خاطرات گذشته از  جمله آداب و رسوم ، گرایشهای مذهبی و ناسیونالیستی استفاده کنید اشکالی ندارد، ولی نه درحد افراط که از شما افراد راکد، متوهم، کهنه گرا، واپسگرا بسازند، چون در زندگی امروزه به گرایشهای کهنه و خیلی قدیمی زیاد احتیاج ندارید، چون من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام مدام رشدیابنده هستیم و اجتماع و محیط زیست و تک تک شما انسانها را هم رشدیابنده آفریده ایم. به همین خاطر شما فرزندانم خودتان ایده های نو و به روز شده و رشدیابنده دارید و زیاد به گذشته ها وابسته نیستید و زیاد به آنها احتیاج ندارید . هشتم شما افراد هسته ها پشت هم را دارید و نگاه و بینش شما آنقدر کامل و وسیع و همه جانبه و رو به جلو است که جاسوسان نمی توانند به راحتی با ترفند های مختلف در شما و هسته چند نفره شما نفوز کنند و خیلی زود این جاسوسان را رسوا می کنید. نهم عقل سلیم و احساس سالم با کار خلاف در هر سطحی میانه ای ندارند. اگر بعضی از افراد در هر سطحی و در هر زمینه ای بخواهند کارهای خلاف بکنند سر و کار آنها با عقلکور و احساسکور می باشد و این دو در ذهن این افراد در تضاد با هم رشد کرده و می کنند و در جنگ‌های خودشان این افراد را به کارهای خلاف و نهایتا به بن بست و حتی به نابودی می کشانند. مثل جمهوری اسلامی، مثل هیتلر، مثل پوتین و ترامپ و بسیار دیکتاتورهای دیگر و همچنین افراد خلاف کار مواد مخدر و غیره. این افراد خلافکار در ذهن خود عقل سلیم و احساس سالم ندارند و تضاد و دشمنی عقلی و احساسی آنها تا حدی رشد متضاد و منفی دارند که به عقلکور و احساسکور تبدیل و هم خود این افراد و هم اجتماع و محیط زیست را هم نابود کرده و می کنند. نمونه دو جنگ جهانی که این جنایتکاران روی دست مردم جهان گذاشته اند. دهم عزیزانم، فرزندان دلبندم این پیشنهاد هسته های دو نفره و سه نفره با هم یک نوع کار تشکیلاتی پایه ای و زیربنایی رشدیابنده در هر زمان در هر زمینه ای و در هر سطحی و برای هر کسی از مبتدی تا استاد در زندگی مطرح و ضروری هستند. طبیعی است که کارهای سندیکایی، سازمانی، گروهی، حزبی ،  صنعتی و اقتصادی سخت تر و پیچیده تر و تخصصی تر و تشکل های منظم تر با دامنه  گسترده تری  را می پذیرند. اما زیربنای همه آنها را باید این هسته های منسجم چند نفره مختلف تشکیل بدهند اگر می خواهند درست عمل کرده و تاثیرات درستی در تشکل خود و در جامعه و محیط زیست بگذارند، چون اولا هسته های چند نفره کوچک هستند. به همین نسبت از چیزهای کم و کوچک و نو شروع می کنند. دوم چون افراد هسته ها کوچک و رشدیابنده هستند کار ها و ایده ها و طرز فکر آنها هم کوچک و رشدیابنده هستند و درست و غلط بودن کارهای آنها کوچک و سریع تر  شناخته و قابل فهم هستند.  احتمال خطا در کارهای آنها کم و کوچک است . سوم چون این کارها و ایده ها کوچک و رشد دارند سریع تر نتیجه می دهند و نتایج آن را افراد هر هسته می بینند و میزان رشد و میزان مثبت و منفی بودن آنها را حس می کنند تا اگر لازم باشد آنها را به موقع اصلاح کنند. اگر هم همه چیز درست جلو برود این در  افراد تاثیرات مثبت و افراد هر هسته امیدوار تر شده و در عمل دقیق تر و جدیت بیشتری پیدا می کنند که با هم کارهایی درخور با آینده ای روشن تر در جمع کوچک هسته ای خود انجام دهند و بازتاب درستی هم در اجتماع و محیط زیست داشته باشند. با چنین تکاپویی افراد هر هسته گرفتار رکود، توهم، انزوای ذهنی و روحی نمی شوند. یازدهم در این هسته های رشدیابنده ضمانت اجرایی درست و با دوام و پایداری رشدیابنده وجود دارد، چون افراد این هسته ها را اکثرا نوجوانان و جوانان فعال تشکیل می دهند که عقل، احساس، ذهن، روح و جسم آنها نو و رشدیابنده و برای رشد خودشان در هر زمینه ای به چیز نو و درست احتیاج دارند که آنها را بالنده و هماهنگ با زندگی فردی و جمعی کند، یعنی هماهنگی با اجتماع، هماهنگی با محیط زیست رشدیابنده. این تنوع  فکری و تنوع کاری همراه با همکاری، همگرایی، انتقاد پذیری و تعامل در هسته ها زمینه را فراهم می کنند که تحت تاثیر آنها همکاری و تنوع کاری بین هسته های مختلف را گسترش داده تا بازده کارها گسترده تر ، جامع تر، حساب شده تر و همگانی تر شوند تا حدی که بزرگ تر ها را هم تشویق و همکاری بزرگتر‌ها ، مثل پدر و مادر ها را هم حساب شده به خود جلب کنند. دوازدهم  به مرور افراد این هسته ها توانایی های خود را بیشتر نشان داده و بیشتر  برای خود و هسته های دیگر و اجتماع مطرح و حتی برای بچه ها هم در سنین مختلف محافل و هسته های یادگیری و آموزشی بوجود می آورند که متناسب با شرایط سنی آنها باشند و آنها را از نظر عقلی، احساسی، ذهنی و روحی و جسمی تقویت و رشد دهند. سیزدهم این نوع نوگرایی در هر هسته افراد هر هسته را کنجکاو تر می کند که سری به هسته های دیگر بزنند و از آنها هم چیزهایی یاد بگیرند و متقابلا چیزهایی هم به هسته های دیگر یاد بدهند و یا از بعضی از نقطه ضعفها و نقطه قوتهای خود و هسته های دیگر آشنا شوند تا دنیای عقلی، احساسی، ذهنی و روحی خودشان را حساب شده تقویت و گسترش بدهند، البته در شرایط فعلی که اوضاع در ایران خیلی خراب است همه چیز کند پیش می رود و اشتباهات افراد هم در حرف و عمل کم نیستند، پس بنابراین باید بیشتر مواظب اوضاع خراب جامعه و افراد امنیتی،جاسوس و افراد ناجور و خاطی بود. هر کاری به سختی جلو می رود. اما با همکاری با هم پشتوانه روحی،ذهنی، عقلی، احساسی و جسمی پیدا کرده و از شناختها و تجارب عقلی و احساسی تلخ زمان شاه و جمهوری اسلامی درس گرفته و کار هسته ها را با تمام کند بودنش جلو ببرید.خوشبختانه بعد از چهل و سه انقلاب افراد خیلی آگاه شده اند و این خیلی به درد آنها می خورد. چهاردهم اگر کار هسته ها و نوگرایی آنها درست جلو بروند بزرگ‌تر ها را نیز دگرگون می کنند. بزرگ تر ها هم تحریک و آنها هم کنجکاو می شوند و تحت تاثیر رشد بچه ها، نوجوانان و جوانان این هسته ها قرار گرفته و سعی می کنند حساب شده با آنها همراه و هم گام شوند که تا هم با شناختها و تجارب خود به آنها کمک کنند و هم یاد می گیرند که چگونه به آنها بیشتر دوست و رفیق شوند تا ارتباط عاطفی، عقلی، ذهنی و روحی با این نوجوانان و جوانان بیشتر و با تجارب و شناختهای خودشان به  دنیای عقلی، احساسی، ذهنی و روحی فردی و جمعی بچه ها، نوجوانان و جوانان  کمک کنند. از طرفی دیگر مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر کارهای این هسته ها و پویایی آنها خود این بزرگ تر ها هم یاد می گیرند که با هم سن و سال های خودشان کلوپ ها، هسته های چند نفره متناسب با سن و سال خودشان تشکیل دهند که تا رکود و انفعال آنها کمتر و  فکر آنها در رابطه با هم رشد و تکامل یابد و در حد سن و سال خودشان فعال و کاری درخور انجام دهند و بیشتر شناخت پیدا کرده و مسئولیت پذیر تر  شوند تا خودشان را از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی رشد داده و تقویت کنند و از هر چه افکار کهنه و راکد قدیمی دگم فاصله بگیرند و جامعه خود را بهتر بشناسند و بسازند. به همین نسبت رشدیابنده تر، زنده تر و پویا تر و بچه ها، نوجوانان و جوانان را بهتر می فهمند. .بر خلاف اپوزیسیونهای فعلی ایرانی تنوع فکری افراد این هسته ها بالا و گسترش یافته می شوند. افراد این هسته ها از نظر عقلی، احساسی، ذهنی و روحی رشدیابنده و به هم نزدیک و تضاد هسته ها با هم کم و دنبال کینه و دشمنی و دشمن تراشی بر علیه هم نمی گردند. به ،جای اینکه مثل اپوزیسیونهای ایرانی منفعل باشند و تقصیر های چند دهه را از سر خود وا کرده و به گردن دیگران بیندازند و فرافکنی بکنند و به خود و دیگران دروغ بگویند. این جور ترفند ها و خود فریبی ها با ذهنیات‌ و روحیات فعال، پویا ‌و رشدیابنده  این هسته ها همخوانی ندارند. افراد این هسته ها در صدد بر می آیند که به موقع و حساب شده و با کمک هم از پس مشکلات بر آیند و زمینه هر نو سستی، تنبلی، رکود، عقبگرد، دروغ و فرافکنی و نفوز دشمن را از بین می برند .مثل اپوزیسیونهای ایرانی منزوی و راکد نیستند و در ها را به روی دنیای خود نمی بندند، با هم دشمنی نمی کنند و به دشمن تراشی هم احتیاج ندارند. به همین نسبت مثل اپوزیسیونهای ایرانی جاسوسان نمی توانند در این هسته ها رشد و رخنه کنند. در تشکلهای اپوزیسیون ایرانی کار هسته ها و کارایی مؤثر آنها را بیشتر شرح و توضیح می دهم. خلاصه مطلب عزیزان دلبند ایرانیم من مادرتان زمین شما را خیلی دوست دارم و خیلی خاطر شما را می خواهم و نگران سرنوشت شما هستم. به خود آیید تا دیر نشده در غیر این صورت سرنوشت شما به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده و جمهوری اسلامی که نابود می شود شما را هم با کرونا با قحطی با برجام بی برجام با جنگ تمام عیار و نهایتا با تجزیه ایران  به نابودی می کشاند. تنها راه نجات قیام میلیونی مردم و سرنگونی رژیم منفور آخوندی توسط مردم ایران است.

  پاینده ایران عزیز

اکبر دهقانی ناژوانی

نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران – بخش سوم

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)