نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران – بخش سوم

در این بخش سوم  باز هم از زبان مادرمان زمین می شنویم که رشد و تکامل واقعیات اجتماعی و محیط زیست چگونه خودشان را نشان می دهند.