نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران (بخش دوم)

این رهبری همه جانبه یعنی علم و آگاهی که در ساختار همه ما نهفته است. اما اگر بخواهد این رشد و تکامل در هم پیچیده و در هم تنیده همه جانبه رشد و تکامل درستی داشته باشد و در رابطه درست با من مادرتان و نیروی جاذبه ام و قانون فیزیک باشد،