نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران (بخش اول)

شما فرزندانم بدانید برای من مادرتان زمین هیچ چیز پنهان نمی ماند. دست هستی از هر دستی بلند تر و کوبنده تر است . اما شما عزیزانم فراموش کرده و می کنید که تکامل و چگونگی شکلگیری هستی بر روی کره زمین چند میلیارد سال طول کشیده است. از دل هستی چند میلیارد ساله مادرتان زمین هستی شما موجودات زنده گیاهی و جانوری بیرون آمده و چند صد میلیون ساله دامنه تکاملی دارد که این هستی شما در هر زمان زیر کنترل رهبری مادرتان زمین مراحل مختلف تکاملی را طی کرده و تا امروز به شما عزیزانم در ایران و منطقه خاورمیانه و جهان رسیده است .