شــمـــا چـــه کـــــــســــی هـــســـتـــیـــد؟

و یــژ گـی هــا و خصــوصـیـات شـمـا کـدام اسـت؟

کـــا ر و تــخـــصـــص تــان چـــیـــــســـــت؟

چــه مـهـارت هــا و قــابـلـیــت هـایـی داریـــد؟

هـــمــه ی ایـــنـهـا را چـگــونـه بـیان مـی کـنیـد؟

آیـــا ایـــن چـــیـــزهــــا اهــمـیـت دارنــــد؟

آیا شما علاقه مند هستید به بهترین شیـوه معرفـی شـوید؟

تـا در ا و لین بر خو ر د،مـوثرتریـن رابـطــه را

بــــرقــــرار ســــازیــــد.
…………………………………………………..

اولـیـن لایه بـازاریـابــی، بــازاریابـــی شخصـی است

فعالیتهایی که برای ایجاد ارتباط با دیگران یـا ایجاد

طــرز فکــر و بـرداشــت دیگران از ما انجام میگیرد را

بازاریابی شخصی می گویند.

بازاریابـی شـخصـی بـرای هــر فــرد از جـامعـه در هـر

سن و هر سطـح، بسیار مـوثـر و مفـیـد اسـت، از ازدواج

گرفته تا اسـتخدام، از تجارت گرفته تا پیشنهاد دوستـی

بـازاریـابـــی شــخـصــی ، کـاربــرد دارد

بازاریابی شخـصــی باعـث اعـتـمـاد به نفـس، امیـد و

احـسـاس کامـیـابی می شـود. بـازاریابی شـخصـی یـعـنی

شـنـاسانـدن و عــرضـه قابلیت ها و توانایی های خویـش

بـه افـرادی کـه مـخاطـب مآا هسـتند و یا نیازمنـد آن

چـیــزهایــی هـسـتند که ما قصد ارائه ی آن را داریم.

 

بهترین طراحی لوگو برای بهترین برند
لوگو دیزاین

هــــــر ایــرانـــی یـکــ نـشـا نـه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com