پ.ن: پانوشت مهم درباره حرام لقمگی تجارت ایدئولوژی کارها از جمله حجاب و سایر حرام لقمگی های ج.ا ها وسایر شرکایشان

انحرافی از درباره حجاب شده، نام گذاری ایدئولوژیک بر آزادی پوشش در نیازهای طبیعی زندگی است با عنوان حجاب، این نیازها صرفا محافظ در برابر عوامل گرامایشی و سرمایشی و نور آفتاب و.. نیستند، محافظت در عوامل تهید کننده محیط اجتماعی و انحطاط فکری و اخلاقی و .. بسیاری از افرادف و موقعیت اجتماعت تحت تاثیر انحطاط برخی افرادی است (مثلا لاتیست ها). بارها قضیه دسترسی به زن و مسئله حاد کمبود دسترسی به زن های مجرد برای مردان مجرد تنها و تاکید بر اصل “هر کی با یکی” برای کاهش بی عدالتی جنسی.

اشتباهی برخی مرتکب می شود که چادر مشکی صرفا یک لباس ایدئولوژیگ فرقه تبهکار ج.ا ها ولایی می دانند، این تا حد زیاید درست است، اما چادر مشکی و برخی محصولات حجاب مانند مقنعه، در واقع نوعی تجارت بزرگ است، رانت بزرگ واردات پارچه مشکی.

در قضیه حج بارها هشدار دادم که امثالهم شک جدی دارم رابطه آشتی کنان و مصالحه بین جوا ها در ایران و سعودی ها خیلی وسیع باشد، نقش مافیای حج و درامدهای عظیم متذکر شدم، گفته شده امثالهم، گفته شده عربستان ۱۵۰ میلیارد دلار امریکا درامد داشته است از حج ۱۴۰۲! بله دین کاری خودش یک تجارت پرسود است!

در مورد چادر مشکی، گفته شده بیش از صد میلیون متر مربع نیاز است! عمده این واردات است، اخیرا یخشی کارتل بزرگ ج.ا اقدام ساخت کارخانه کرده است برای گرفتن بخشی بازار، این مسئله بغرنج تر کرده است، اگر تا دیروز مشکل مافیای واردات بود، اکنون مافیای تولیدکنندگان کارتل ج.ا ها است و این ها به شدت نفوذ دارند رد شرکت سهامی مافیایی ج.ا ولایی در ایران.

این نگون بختی و البته جهالت های تعصبی مردمان ایرن بودند متوجه عمق بلایی قررا بود بر سر خود نسل های آینده بیاورند در آن حماقت های ۱۳۵۷ و توده های میلیونی رای دهنده ۱۳۵۸ و ۱۳۶۰ قانون اساسی ج.ا و مشارکت های پیاپی در انتخابات های فرمایشی و استصوابی مشروعیت دهی به این شرکت سهامی مافیایی ظلم و جنایت فساد!

آنچه چادر و روسری و شبه مانتو (و نه مانتو) می گویند به صورت رنگارنگ  و سازگار با طبیعت ورحیات پرنشاط و روان شناسی حواس پرتی جنسی و کاهش هیجان های شدید جنسی که منجر تعرض جنسی می شود، در تن زنان و دختران عشایر روستاییان و شهرهای کوچک- که امروزه رو به انقراض است این پوشش رنگارنگ- با چادر و مقعنه مشکی در تعارض است، بحث لباس فرم های ایدئولوژیک منحصر به پان اسلامی پان عربی ج.ا ها ولایی نیست، این نوع لباس فرم ها در دوره رضاشاه با عنوان کله پهلوی گرفته تا لباس های پان کُردیستی گروه های جدایی خواه (یا به قولی تجزیه طلب) و فدرالیست ها نیز است، اخیرا نوعی القای لباس ایدئولوژیک از سوی جریان جدایی طلب پان لُریسم و پان بخیتاری است که تحث تاثیر پان کُردیسم و پان عربیسم با لیاس فرم پان  عربی  شان، همگی دارند شبیه اسلاف پان کُردی و پان آریایی و… می کنند، در میان خرده پان دیگر در شسمال و مناطق مختلف  ایران مشاهده است، این جماعت ضد بشری به هر چیزی فکر می کنند به غیر همزیستی و پذیرش تمدن جهانی، اصل تتوع آزادی پوشش و رنگارنگی و زیبایی و رحیات متنوع بشریت و… همین ها هستند با وجودی مخالف پرچم ج.ا در  ایران هستند، حاضر نیستند به موقتا در دوره گذار پیشنهادی دوساله، با پرچم مربوط به دوره مشروطیت متحد باشند برای گذار و به قول خودشان براندازی ج.ا! اینها جماعت هزار و یک فرقه و متفرقند و عملا کارشان عمر دهی است به ج.ا ها در ایران، سرعت گیر هستند، تفرقه افکن هستند، ج.ا ولایی برای همین ۴۴ سال دوام آورده است!

نکته ها یادآوری: بارها گفتم ملاک اصلی درک آیا ج.ا ها قصد اصلاح و یا مصالحه مردمی یا مصالحه ملی) دراند و یا نه؟، بنگرید به بودجهف بودجه ۱۴۰۲ اعلام می کند ج.ا ولایی و شرکت سهامی دزدخانه ایران قصد اصلاح ندارد، اینها یا ایارن همچنان استثمار می کنند تا پوک و پوچ شود و یا عموم مردم انها به زیر بکشند، راه میانه نمی خواهند، بودجه ۱۴۰۲ و برنامه شبه کمونیستی و آخوندیستی ۵ ساله، برنامه های بلند مدت هستند باری غارت. اینها برنامه توسعه ایران نیستند، اینها برنامه های غارت و رانت اطلاعاتی لایه های مافیایی ج.ا و شرکای داخلی و خارجی هستند. بودجه های سالیانه برنامه ۵ ساله آیین نامه توزیع رانت و برنامه ریزی برای غارت هستند، وگرنه چرا با این همه اعلام بیفایده بودن ادامه بیش از ۸۰ هزار پروژه عمرانی، باز پول (چاپ شده تورم زا) به چاه های ویل پروژه های عمرانی کذایی می ریزند؟! چون اینها برای مردم چاه ویل اتلاف منابع هستند، اما برای شرکت سهامی مافیایا ج.ا ولایی، بهانه غارت هستند! غنی سازی هسته ای هم چاه ویلی است، وگرنه اصل دانش هسته ای حق همه کشورها است، دانش بازدارنگی دفاعی حق همه کشورها است. امثالهم مخالف این دانش ها نیستم.

حالا بیش از پیش متوجه می شوم چرا امثال محمد نوزی زاد (نقل به مضمون) گفت امضای برجام، ۲۵ سال عمردهی ج.ا است!، خیلی در ظاهر این کلام محمد نوزی زاد نگرفتند و حتی چه گفته اند با خودشان چرا کسی مدعی طرف داری از مردم و فرودستان است از تحریم دفاع می کند! نه! امثالهم از تحریم مردم ایران دفاع نمی کنیم، وقتی ثروت و منبع درامد مردمان (ملت) ایران در دستان حکمیت غارتگر است، و عملا بجز تحقیر یارانه (سوبسید) چیزی نصبیشان نمی شود و جند برابر آن سوبسید کذایی، بایست هزینه بیشتر تحمل کنند، این آخور درامد نقتی بایست بسته شود، پیشنهاد تهاتر و نظارت بین اللملی بر تبادلات ارزی با این حکومت غارت گر در واقع پیشنهاد امثالهم نبوده.

برخی در ظاهر مخالف ج.ا، خواسته یا ناخواسته نقش مشاور عمردهی به ج.ا دارند! این حقیقت تلخی است، منتقدان – حتی امثالهم- برخلاف میلمان در ارائه پیشنهاد ایده هایی می دهیم برای کمک به مردم، چون مردم معولی ناتوان هستند یا منفعل، سوءاستفاده گران از ج.ا تا جنایتکارن تررویست و ضد بشری داخلی و خارجی سوءاسقاده می کنند! ، اما ورش من بیشتر به نشر حق و قحقیقت هایی است به گمان مکینم هست، ویژگی نشر حق و قحقیقت همین است، اگر در سه حالت سکوت یا “وارنه کُنشی” در نهایت به زیان دشمنان ضد حقوق بشری است، عملا وقتی به پیشنهاد درست عمل می کنند هم به خودشان و هم بشریت نفع می رساند، ذات حقیقت و حق این است!مگر منتقد و پیشنهاد کنند- بنابر حقیقت انسانی اش- اشتباه کرده باشدو این اشتباه جزئی  منتقدی بودن است.  انسان ها معمولا شاتبه می کنندف قضیه سعی در کمر کردن اشتباه است.

سهام عدالتشان هم کذایی بوده، دروغ سهام عدالت!، چچرا که به دروغ بورس پیراهن عثمان می کنند و از ۵۰ میلیو.ن سهام دار می گیوند! برخی می گیوند بالغ بر کمابیش ۹۷% سهام متعلق به فرادستان ثروت مند عمده (احتمالا عمدتا اعضای شرکت سهامی مافایای ج.ا) است، ۴۵ میلیون تن سهام داران همان خرده سهام دارن هستند، ۵ میلیون تن سهام دارند بخش خصوصی پروار شده از رانت ها و فسادهیا دیگر هستند و چند هزار نفر اَبرسهام دارن مافیای ج.ا، و حقیقت تلخی است که اقتصاددان های خائن در ج.ا و نشخوارکنندگان نجاست های نهاهای بین اللملی سرمایه سالاری جهانی نمی گیوند. اقتضاددان های خائن را بنگرید و بشناسید به عناوین دکتری و ژست های شیک کرواتی، و یا فوکلی ها تا قمستی بی مو بدون عمامه با پیراهن های یقه آخوندی داخلی توجیه گر ایدئلوژی سرمایه سالاری هستند! و امثالهم به کمونیستی و پوپولستی و اینها متهم می کنند، در حالی بارها گفتم ضمن احترام به نیات بشردذوستی سوسیالیزم، معتقدم این ایدئولوژی ها چپ ورشکته اند مانند ایدئولوژی پان اسلامی تا سرمایه سالاری که به درتس و غلط کاپیتالیزم می گویند. اشاره به ظاهر شد، من بی هی وجه تظاهر و ظاهر به لباس نشانه قضاوت نمی دانم. هر کسی هر مدل لباسی می خواهد بپوشد، مگر عمدی داشته برای  سرکوب و تحقیر دیگران (مثل دخترهای عقده ای مردان مجرد تنها تخقیر می کنند و آخر سر می روند می خوابند با لات ها)، به هیچ وجه نبایست در این سطحی نگری لباس افتاد، لباس پوشیدن حق همه است به هر شکلی دلشان می خواهد مگر قصد آزار ضد بشری داشته بانشد.

در واقع بدون اینکه امثالهم بتوانیم دشمنان ج.ا این تحریم اعمال کردند بخاطر خطری  از  ج.ا متحمل شدند، این تحریم امریکا و همدستان شرقی و غربی اش از برای خیرخواهی مردمان  ایران نبوده- عدو سبب خیر شده- وگرنه همیشه طی این سال ها خواستار معافیت رسمی و علنی تبادلات کالاهای بشردوستانه و احتیاجات تولیدکنندگان داخلی کالاهای غیر نظامی بودیم، اما امپرالیست امریکایی و بقیه شرکایش توجهی نمی کنند، برای آنها مردمان  ایران اهمیتی ندارند، عزیران امثالهم و دیگران در اثر تحریم کالاهای بشردوستانه در داخل ایران آسب دیدند یا جان دادند بر اثر تحریم های ظالمانه و جنایتکارانه و وحشیانه کالاهای بشردوستانه با عدم ترتیبات موثر جلوگیری از آسیب به مردم معمولی!

اوج جنایتکاری و ضد بشری امپرالیستی غربی وشرقی به بنید، هر وقت اعلام کمبودی در فلان کالا شد، بلافصله در داخل گران تر شد، میزان بالای جنایت امپرالیست اجنبی تحریم چی و همدستان داخلی و کاسبان تحریم بنگرید علیه مردمان معمولی داخل ایران!

بازشناسی حجاب و بی حجاب، داستان تکراری پر رنج های بشری از نبردهای توحشی لاتیسم و آخوندیسم و بقیه اراذل ضد بشری

لینک سایر پانوشت های اخیر:

پانوشت مهم نقش مسئله مدرک گرایی عامل اصلی فساد آموزشی در ایران است، و مشکلات اقتصادی

پانوشت افزوده از نوشتار لاتیسم و آخوندیسم و قضیه انتخابات ۱۴۰۲ و خطر اشتباه مردم در مشارکت دوباره…

معادل بهتر دموکراسی؟، فرمان رَوایی، یا فرمان رانی، یا حکم رانی، و چرا با معادل گزینی “مردم سالاری” مخالفم؟

دعوت به بازخوانی “سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!”، بروزرسانی و ویرایش و پانوشت های این مطلب مهم

خیانت برخی به خود و جنبش؟!

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)