دختران  و  پـسـرانِ “ایـران زمـیـن” با عــشـقــی راسـتـیـن زیــستـه اند

 

زنان و مردان این وطـن پاک دامنی  و روشن بـینـی ، پـیــشـه کـرده اند

 

پدران و مادران این سـرای سُترگ ، سرشار از مهر”امید” پرورده اند

 

بزرگان و اندیـشمندان این فلاتِ پـهناور بـه پایـش “خـرَد  ورزیـده اند

 

تا قهرمانانی دلیر برای” ایـران و ایـرانی” گُـهـرجانِ خویش، فـدا کننـد

 

و شـیـر زنانی وارسـتـه برای بالندگی ایران، فـرزندانی ایرانی بپرورند

……………………………………………………………………………………………………..

   نـشانـه هایِ روشنـی بـخـشِ یـکـتا پروردگارِ گیتی، تابیده اسـت

……………………………………………………………………………

….. هـــــــــــر   ایــــــــــرانــــــــی   یـــــــک  نــــــــشـــــانــــــه…….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)