ادامه سیریلیک برگردانی فرهنگی علوم انسانی داریوش آشوری. برای سریع‌تر انجام شدن این کار از نیروی داوطلب استقبال خواهیم کرد. سیریلیک‌سازی این فرهنگ به تاجیکان مبنع مهمی خواهد بود و برای آموزش واژه‌های علوم انسانی همراه با امکان مقایسه این واژگان با اصل فارسی آن، دانش آنها از خط فارسی نیز تقویت خواهد کرد.

Фарҳанги ъулуми инсонӣ” аз Дориюши Ошӯрӣ. Бахши А”

Бахши ҳафт ва идома дорад

бахши шиш
бахши панҷ
бахши чор
бахши се
бахши ду
бахши як

academic окодемик آکادمیک
academic омӯзишӣ آموزشگاهی
academic донишгоҳӣ دانشگاهی
academic назарӣ نظری
academic равшанфикрӣ روشنفکرانه
academic discourse гуфтмони донишгоҳӣ گُفتمانِ دانشگاهی
academic freedom озодии донишпажӯҳишӣ آزادیِ دانش پژوهی
academician окодемиёӣ آکادمیایی
academician донишгоҳӣ دانشگاهی
academician фарҳангистонӣ فرهنگستانی
academician узви фарҳангистон عضوِ فرهنگستان
academician окодемисиян آکادمیسین
academicism фалсафаи окодемиёӣ (Афлотунӣ) فلسفه‌یِ آکادمیایی (افلاطونی)
academicism донишгоҳмаобӣ دانشگاه‌مآبی
academicism устодмаобӣ استادمآبی
academicism расмпарастӣ (дар адабиёт ва ҳунар) رسم‌پرستی [در ادبیات و هُنَر]
academism = academicism    
academy окодемӣ آکادمی
academy фарҳангистон فرهنگستان
acausal беъиллат بی علّت
acausal ъиллатнопазир علّت ناپذیر
accelerated шитобон شتابان
accelerating шитобафзо شتاب افزا
acceleration шитобондан شتاباندن
acceleration шитобгирӣ شتاب گیری
acceleration шитоб شتاب
acceleration principle асли шитоб (иқт) اصلِ شتاب [اقت]
accelerative шитобафзо شتاب افزا
accelerator шитобафзо شتاب افزا
accent такя (бар себол ё калима) تکیه [بر سیلاب یا کلمه]
accent кишанд (аз кашидани ҳиҷо) کِشند
accent оксон (дар хат) آکسان [در خط]
accent танин طنین
accent лаҳн لحن
accent лаҳҷа لهجه
accent шева شیوه
accent шигард = шигирд شگرد
accented такядор (вожа ё ҳиҷо) (забонш) تکیه‌دار (واژه یا هجا) [زبا]
accented лаҳҷадор لهجه‌دار
accentual такяӣ (забонш) تکیه‌ای [زبا]
accentual такядор (забонш) تکیه‌دار [زبا]
accetuation такягузорӣ (забонш) تکیه‌گذاری [زبا]
accetuation оксонгузорӣ آکسان گذاری
acceptability пазируфторӣ پذیرُفتاری
acceptability дурустдонӣ (забонш) درست‌دانی [زبا]
acceptable пазируфтанӣ پذیرُفتنی
acceptable дуруст (забонш) درست [زبا]
acceptance пазириш پذیرش
acceptancy пазируфторӣ پذیرُفتاری
acceptation пазириш پذیرش
accepter = acceptor    

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com