ادامه سیریلیک برگردانی فرهنگی علوم انسانی داریوش آشوری. برای سریع‌تر انجام شدن این کار از نیروی داوطلب استقبال خواهیم کرد. سیریلیک‌سازی این فرهنگ به تاجیکان مبنع مهمی خواهد بود و برای آموزش واژه‌های علوم انسانی همراه با امکان مقایسه این واژگان با اصل فارسی آن، دانش آنها از خط فارسی نیز تقویت خواهد کرد.

Фарҳанги ъулуми инсонӣ аз Дориюши Ошӯрӣ. 
Бахши “А”  мадхалаи се ва идома дорад
мадхалаи ду
мадхалаи як
 

abortion ۱) ҷанинандозӣ; сиқти ҷанин
۲) афгона (ҷанини сиқтшуда)
۳) дужзод (навзоди нобаҳинҷор ва ҳаюловор)
۱) جنین‌‌اندازی؛ سِقطِ جنین
۲) افگانه {جنینِ سقط شده}
۳) دُژزاد {نوزادِ نابهنجار و هیولاوار}
abortionist афгонакор; ҷанинандоз افگانه‌کار؛ جنین‌انداز
abortive ۱) (бачаи) норас ۲) ҷанинандоз ۱) (بچه‌ی) نارس ۲) جنین‌انداز
aboulia=abulia    
aboutness дарборагӣ درباره‌گی
Abrahamic faiths динҳои иброҳимӣ دین‌های ابراهیمی
abreaction вораҳондан; вораҳониш وارَهاندن؛ وارهانش
abridgement ۱) фишурдагӣ; чакидагӣ
۲) фишурданависӣ; чакиданивисӣ
۳) чакида; хулоса; фишурда
۱) فشردگی؛ چکیده‌گیری
۲) فشرده‌نویسی؛ چکیده‌نویسی
۳) چکیده؛ خلاصه؛ فشرده
abridgment=abridgement    
abrogation насх; лағв; барафканиш نسخ؛ لغو؛ برافکنش
abrogative насхкунанда; барафкананда نسخ‌کننده؛ برافکننده
abrogator насхкунанда; барафкананда نسخ‌کننده؛ برافکننده
absence ғайбат; набуд; набошандагӣ غیبت؛ نَبود؛ نباشندگی
absent ғойиб; набошанда غایب؛ نَباشنده
absentee ۱) ғойиб; ғойибона ۱) غایب ۲) غایبانه
absenteeism ۱) ғайбатгарӣ (аз кор, мадраса, ва ҷуз он) набошандагӣ
۲) моликияти ғойибона
۱) غیبتگری {از کار، مدرسه، و جز آن} نباشندگی
۲) مالیکیتِ غایبانه
absentee landlord молики ғойиб مالکِ غایب
absentee ownership моликияти ғойибона مالکیتِ غایبانه
absolute ۱) мутлақ ۲) тамом; якпорча ۳) ноб;
маҳз ۴) беҳадд; беқайд-ва-шарт
۵) (фалсафӣ) (А) мутлақ; зоти мутлақ;
вуҷуди мутлақ ۶) (забоншиносӣ) ҷудо-мон
۱) مطلق ۲) تمام؛ یکپارچه ۳) ناب؛
محض ۴) بی‌حدّ؛ بی‌قید-و-شرط ۵) فلس) {A} مطلق؛
ذاتِ مطلق؛ وجود مطلق ۶) زبا) جُدا-مان
absolute advantage (иқтисодӣ) бартарии мутлақ اقت) برتریِ مطلق
absolute Being вуҷуди мутлақ وجود مطلق
absolute clause забонш) банди ҷудо-мон زبا) بندِ جُدا-مان
absolute construction забонш) созабандии ҷудомон زبا) سازه‌بندیِ جُدامان
absolute Ego (дар фалсафаи фишта) мани мутлақ (در فلسفه فیشته) منِ مطلق
absolute Essence зоти мутлақ ذاتِ مطلق
absolute Existence ҳастии мутлақ هستیِ مطلق
absolute Good некии мутлақ خیرِ محض؛ نیکیِ مطلق
absolute Idea идаи мутлақ ایده‌یِ مطلق
absolute idealism идабоварии (идеолисми) мутлақ ایده‌‌باوریِ (ایده‌الیسمِ) مطلق
absolute idealist идабовари (идеолисти) мутлақ ایده‌باورِ (ایده‌آلیستِ) مطلق
absolute mind зеҳни мутлақ ذهنِ مطلق
absolute monarchy подшоҳии худкома; салтанати мутлақ پادشاهیِ خودکامه؛ سلطنتِ مطلق
absoluteness мутлақият; бе чун-у-чароӣ مطلقیّت؛ بی‌چون-و-چرایی
absolute nothing ҳечи мутлақ; ъадами мутлақ هیچِ مطلق؛ عدمِ مطلق
absolute possibility имкони маҳз امکانِ محض
absolute realism фалс) куллиятбоварии мутлақ فلس) کلّیت‌باوریِ مطلق
absolute reality воқеъияти ноб واقعیّتِ ناب
absolute simile ташбеҳи ноб تشبیهِ ناب
absolute spirit фалс) рӯҳи мутлақ فلس) روحِ مطلق
absolute threshold равоншиносӣ) остонаи мутлақ روا) آستانه‌یِ مطلق
absolute truth ҳақиқати мутлақ حقیقتِ مطلق
absolute universals ҷаҳонравоҳои мутлақ زبا) جهان‌رواهایِ مطلق
absoluttion бахшоиш; омурзиш بخشایش؛ آمرزش
absolutism ۱) фалс) мутлақбоварӣ; мутлақангорӣ
۲) сиёсӣ) истибдод; истибдодбоварӣ; истибдодхоҳӣ
۱) فلس) مطلق‌باوری؛ مطلق‌انگاری
۲) سیا) استبداد؛ استبدادباوری؛ استبدادخواهی
absolutist ۱) мутлақбовар (она); мутлақнигор (она)
۲) истибдодбовар; истибдодхоҳ
۱) مطلقباور – (انه)؛ مطلق‌نگر – (انه)
۲) استبدادباور؛ استبدادخواه
absolutistic personalism фалс) шахсангории зоти мутлақ فلس) شخص‌انگاریِ ذاتِ مطلق
absolutization ۱) мутлақгарӣ ۲) мутлақангорӣ ۱) مطلق‌گری ۲) مطلق‌انگاری
absolutory мояи омӯзиш; мояи бахшоиш; омурзанда مایه‌یِ آمُرزش؛ مایه‌یِ بخشایش؛ آمُرزنده
absolvent ۱) мояи бахшоиш; мояи омурзиш
۲) бахшоянда; омурзгор
۱) مایه‌یِ بخشایش؛ مایه‌یِ آمُرزش
۲) بخشاینده؛ آمُرزگار
absolver омурзгор; бахшоянда; гуноҳбахшо آمُرزگار؛ بخشاینده؛ گناه‌بخشا
absorption ۱) андаркашидагӣ; ҷазбшудагӣ; ҷазб
۲) (дар ирфон) истиғроқ; ҷазаба
۱) اندرکشیدگی؛ جذب‌شدگی؛ جذب
۲) (در عرفان) استغراق؛ جذبه
absorptive дар кишанда (дар кашанда); ҷазбкунанда در کِشنده؛ جذب‌کننده
absorptive capacity даркишанда (даркашанда); гунҷоиши ҷазб درکِشنده؛ گنجایشِ جذب
     

Идома дорад

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)