ادامه سیریلیک برگردانی فرهنگی علوم انسانی داریوش آشوری. برای سریع‌تر انجام شدن این کار از نیروی داوطلب استقبال خواهیم کرد. سیریلیک‌سازی این فرهنگ به تاجیکان مبنع مهمی خواهد بود و برای آموزش واژه‌های علوم انسانی همراه با امکان مقایسه این واژگان با اصل فارسی آن، دانش آنها از خط فارسی نیز تقویت خواهد کرد.
Фарҳанги ъулуми инсонӣ” аз Дориюши Ошӯрӣ. Бахши А”
бахши панҷ ва идома дорад
бахши чор
бахши се
бахши ду
бахши як

abstract art ҳунари обстра هُنَر آبستره
abstract bulletin чакиданома چکیده نامه
abstracted таҷридӣ تَجریدی
abstracted интизоъӣ انتزاعی
abstracted бароҳанҷида بَرآهنجیده
abstracting таҷридгарс تَجریدگری
abstracting бароҳанҷидан بَرآهنجیدن
abstraction таҷрид تَجرید
abstraction интизоъ انتزاع
abstraction оҳанҷиш آهنجش
abstractionism обтрагарӣ [дар ҳунар] آبستره گری [در هُنَر]
abstractionism таҷридгарӣ [фалс] تَجریدگری [فلس]
abstractionism оҳанҷишгарӣ [дар ҳунар] آهنجشگری [فلس]
abstractionist обстрагар [дар ҳунар] آبستره گر [در هُنَر]
abstractionist таҷридгар [дар фалс] تَجریدگر [فلس]
abstractionist оҳанҷишгар [фалс] آهنجشگر [فلس]
abstractive таҷридгар [дар фалс] تَجریدگر [فلس]
abstractive оҳанҷанда [фалс] آهنجنده [فلس]
abstractive таҷридӣ [фалс] تَجریدی [فلس]
abstractive бароҳанҷида [фалс] بَرآهنجیده [فلس]
abstract journal чакиданома چکیده نامه
abstractness обтрагарӣ [дар ҳунар] آبسترگی[در هُنَر]
abstractness муҷарадият [фалс] مُجرّدیّت [فلس]
abstractness бароҳанҷидагӣ [фалс] برآهنجیدیگی [فلس]
abstract noun исми маъно [забо] اسمِ معنا [زبا]
abstractor чакиданавис چکیده نویس
abstract poem шеъри интизоиъӣ شعرِ انتزاعی
abstract representation бознамуди интизоиъӣ بازنمودِ انتزاعی
abstract thinking таҷридӣ андешӣ تجریدی اندیشی
abstract thought андешаи таҷридӣ اندیشه یِ تجریدی
abstractum (L.) бароҳанҷидавар برآهنجیده وار
     

Идома дорад

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com