ادامه سیریلیک برگردانی «فرهنگی علوم انسانی» ی داریوش آشوری. سیریلیک‌سازی این فرهنگ علوم انسانی برای تاجیکان مبنع مهمی خواهد بود برای آموزش واژگان جدید فارسی و لغات علوم انسانی همراه با امکان مقایسه این واژگان با اصل فارسی و در ترجمه انگلیسی، بی شک ارزش افزوده خواهد داشت و در آموختن خط فارسی نیز کمک خواهد کرد.

Фарҳанги ъулуми инсонӣ” аз Дориюши Ошӯрӣ
Бахши А”

бахши шиш ва идома дорад

бахши панҷ

бахши чор

бахши се

бахши ду

бахши як

abstractum (L.) бароҳанҷидавор برآهنجیده وار
abstruse душворфаҳм دشوارفهم
abstruse печида پیچیده
absurd ёва یاوه
absurd муҳмал مُهمل
absurd маҳол مَحال
absurd бе маъно بی معنا
absurd бе мантиқ بی منطق
absurd пуч پوچ
absurdism пучангорӣ پوچ انگاری
absurdism бемаъноангорӣ بی معناانگاری
absurdist пучангор پوچ انگار
absurdist бемаъногар بی معناانگار
absurdity ёвагӣ یاوگی
absurdity бе маъноӣ بی معنایی
absurdity бе мантиқӣ بی منطقی
absurdity пучӣ پوچی
absurdity theatre теотри пучангор تئاترِ پوچ انگار
absurd theatre теотри пучангор تئاترِ پوچ انگار
abulia бе иродагӣ (равоншю) بی ارادگی [روا]
abuse бадкунишӣ بدکُن شی
abuse хушунатгарӣ خشونت گری
abuse озоргарӣ آزارگری
abuse бадзабонӣ بَدزبانی
abuse дуруштгӯӣ درشت گویی
abused child кӯдаки озордида کودکِ آزاردیده
abusive бадкуниш بدکُنِش
abusive бадрафтор بد رفتار
abusive озоргар آزارگر
abusive бадкунишона بدکُنِشانه
abusive бадрафторона بد رفتارانه
abusive озоргарона آزارگرانه
abusive behavior рафтори озордиҳанда رفتارِ آزارگرانه
abusive behavior бадкунишӣ بدکُنِشی
abysm= abyss    
abysmal мағоквор مغاک وار
abysmal мағокӣ مغاکی
abysmal бе так بی تَک
abyss ҳовияи азалӣ هاویه یِ ازلی
abyss мағок مغاک
abyss жарфнои бекарон ژرفنایِ بی کران
abyssal нопаймуданӣ ناپیمودنی
abyssal норасиданӣ نارسیدنی
abyssal жарфноӣ ژرفنایی
academe ъолами ъилмӣ عالمِ علمی
academe фазои донишгоҳӣ فضایِ دانشگاهی
academe донишгоҳ دانشگاه
academe устод استاد
academe донишвар دانشور
academe зиндагонии ъилмӣ زندگانیِ علمی
academia= academe    

идома дорад

ادامه دارد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com